Θέση γεωπόνου στο ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

assets_LARGE_t_420_3869279Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία ανάθεση έργου, με έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διερεύνηση του γενετικού αποθέματος των καλλιεργούμενων ειδών για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των αγροκομικών χαρακτηριστικών των κυριότερων Ευρωπαϊκών καλλιεργειών» και κωδικό ΓΓΕΤ 12SLO_ET31_1125, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Σλοβακίας 2011-2013, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τα Συνεργασίες» Τομέας Δραστηριοτήτων1) τη συμμετοχή σε εξερευνητικές αποστολές συλλογής φυτικού γενετικού υλικού

2) την εγκατάσταση πειραματικών τεμαχίων για την αναπαραγωγή, τον μορφολογικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση  καλλιεργούμενων ειδών και αυτοφυών ειδών συγγενών με τα καλλιεργούμενα και την επιμέλεια των καλλιεργητικών εργασιών

3) τη διατοπική αξιολόγηση φυτογενετικών πόρων και
4) τη λήψη παρατηρήσεων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
Η ανάθεση έργου θα είναι χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συνολικού ύψιστου κόστους 2.460€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Γεωπόνος, MSc, κάτοχος διδακτορικής διατριβής ή υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί διδακτορική διατριβή, με ειδίκευση στη γενετική βελτίωση φυτών και να διαθέτει οκτάμηνη εμπειρία στην ανάπτυξη σποροφύτων, στην εγκατάσταση πειραματικών, στη λήψη παρατηρήσεων χαρακτηρισμού και αξιολόγησης γενετικών υλικών, σε εργαστηριακές αναλύσεις, στη στατιστική ανάλυση και στην παρουσίαση των δεδομένων. Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής των δράσεων εθνικής εμβέλειας/«Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», η ηλικία του νέου ερευνητή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 40 έτη και δεν πρέπει να έχει καμίας μορφής εξαρτημένη σχέση εργασίας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ή ιδιωτικό φορέα.

Ο τόπος εργασίας του έργου θα είναι το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και τα διατοπικά πειράματα θα πραγματοποιηθούν στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Οι εξερευνητικές αποστολές συλλογής φυτικού γενετικού υλικού θα υλοποιηθούν σε περιοχές της Ελλάδας και της Σλοβακίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να υποβάλλουν μειοδοτική προσφορά. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία, εφόσον πληρούνται οι όροι της πρόσκλησης, με βάση την πιο συμφέρουσα προσφορά. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με δελτίο παροχής υπηρεσιών του ιδίου, θεωρημένο από την οικεία Εφορία και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένη προσφορά με πλήρη στοιχεία (αίτηση ανάληψης του έργου και οικονομική προσφορά, επικυρωμένα αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας, και τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά εμπειρίας, κ.λ.π.) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, που βρίσκεται στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη, (αρμόδια κ. Πετρούλα Πέγκα)  εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
Κ.Γ.Ε.Β.Ε. ή του δημοτικού καταστήματος Θέρμης, δηλαδή μέχρι και τις 28-03- 2014 και ώρα 14:00. Πληροφορίες: κ. Παρθενόπη Ράλλη, (επιστημονική υπεύθυνη του έργου), τηλ. 2310 471 110

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πωλητές – πωλήτριες και ταμίες ζητούνται στα καταστήματα Praktiker
Προηγούμενο άρθρο
Αναμένονται 737 προσλήψεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Μενού