5 ερευνητές στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

εθνικό-κέντρο-κοινωνικών-ερευνών-εκκε-socialpolicy.gr_To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ανακοινώνει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, πέντε (5) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικά αντικείμενα:

Α) «Πολιτική Κοινωνιολογία»

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στο χώρο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, να έχουν ασχοληθεί με σύγχρονα ζητήματα του κλάδου, να διαθέτουν επαρκές δημοσιευμένο έργο και δεξιότητα στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Β) «Κοινωνική Ψυχολογία: Κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις».
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο σε κοινωνικο-ψυχολογική έρευνα γύρω από τη δυναμική των κοινωνικών διακρίσεων και των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και την ικανότητα να συνδυάζουν σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους κοινωνικής έρευνας.

Γ) «Πολιτική Κουλτούρα και Εκλογική Συμπεριφορά».
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στην ανάλυση πολιτικών στάσεων, προσανατολισμών και συμπεριφορών σε εθνική και διεθνή κλίμακα, και δεξιότητα στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων στην κοινωνική και πολιτική έρευνα.

Δ) «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και κοινωνικές συγκρούσεις στην ύπαιθρο».
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στην ανθρωπολογική προσέγγιση του υπαίθρου χώρου και στους κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς και τις συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο καθώς και δεξιότητα στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Ε) «Κοινωνιολογία της πόλης και του πολιτισμού».
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιστημονικό έργο στις σύγχρονες τάσεις της κοινωνιολογίας της πόλης, στην ανάλυση και μελέτη σύγχρονων προβλημάτων της αστικής ζωής και των πολιτισμικών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της. Θα συνεκτιμηθεί ο συνδυασμός καινοτόμων ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών με πιο παραδοσιακές μεθόδους κοινωνικής έρευνας.

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2919/2001, και το άρθρο 18 του Π.Δ. 342/86, για τις θέσεις των Ερευνητών Γ΄ Βαθμίδας είναι τα εξής:

Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό κλάδο ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή οικονομικών επιστημών, γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που να αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

Επιπλέον, απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.

Επιπλέον:
α. Οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση.
γ. Οι υποψήφιοι να είναι υγιείς, με την επιφύλαξη των διατάξεων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014,στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΚΚΕ, 8ος όροφος, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, Τ.Θ. 3236, τα παρακάτω:

ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (σε 1 αντίγραφο και 5 αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210-7491636 κ. Αθηνά Γυπαράκη και 210- 7491675 κ. Αναστασία Δανέλη.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Προηγούμενο άρθρο
Τέλος στην αστυνομική ταυτότητα;
Μενού