ΑΣΕΠ: Πίνακες διοριστέων για 300 μόνιμους στο υπ. Οικονομικών

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (1)Το Υπουργείο Οικονομικών με τα υπ’ αρ. πρωτ. Δ2Β 1195274 ΕΞ 2013/20-12-2013 και Δ2Β 1037217 ΕΞ 2014/26-02-2014 έγγραφά του προς το ΑΣΕΠ ζήτησε την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/15-3-2013 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄).

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ με την υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασή της ενέκρινε το ως άνω αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω το ΑΣΕΠ, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, προέβη στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση ενενήντα (90) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής και εκατόν ογδόντα εννιά (189) θέσεων του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον Πίνακα Απορριπτέων παρατίθεται μόνο ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου καθώς και ο δωδεκαψήφιος γραμμωτός κώδικας οπτικής αναγνώρισης (barcode), σε συνδυασμό με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Οι υπόλοιπες 21 θέσεις (ήτοι 7% του συνολικού αριθμού των θέσεων) θα καλυφθούν από τα προστατευόμενα, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ.

Οι εν λόγω θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναλύονται στο συνημμένο στην παρούσα Πίνακα.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 28 Μαρτίου 2014 έως και την πάροδο της 7ης Απριλίου 2014, ημέρας Δευτέρας.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Υπουργείου Οικονομικών από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Κ/2013

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των 50 ευρώ και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) την ένστασή του,  εφόσον υποχρεωτικά συνυποβάλλει, το σχετικό αποδεικτικό εκτύπωσης από όπου προκύπτει ο μοναδικός 20ψήφιος ψηφιακός κωδικός παραβόλου.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Τυπικά ή/και πρόσθετα προσόντα που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Συνεπώς, δικαιολογητικά τα οποία έχουν αποσταλεί μετά την υποβολή αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο δικτυακό του τόπο (www.asep.gr).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω γραπτής δήλωσης τεκμαίρεται η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης.

  • Νέοι Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης και Διοριστέων
  • Νέος Προσωρινός Πινάκας Απορριπτέων
  • Πινάκας Θέσεων Κλάδου ΠΕ Εφοριακών

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *