Εργασιακές ανατροπές

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (3)Η πρόβλεψη του υπουργείου Εργασίας, χωρίς αναφορά στον κατώτατο μισθό, αλλά με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 ( Α΄ 167 ): « και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία ( ποσό ) αναφοράς» επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το 2017.Συγκεκριμένα, η διάταξη στην οποία προστίθεται η φράση μοναδική αξία, αναφέρεται στον νομοθετημένο (από το 2017 και μετά) κατώτερο μισθό για πλήρη απασχόληση για τους υπαλλήλους/εργατοτεχνίτες όλης της χώρας των οποίων η αμοιβή δεν καθορίζεται με άλλη σύμβαση. Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι μέχρι το 2017, και μόνο για τους μακροχρόνια ανέργους, άνω των 25 ετών, το κόστος των τριετιών μειώνεται στο μισό. Δηλαδή 5% για την πρώτη και έως 15% για την συμπλήρωση της 9ετίας.

Όσον αφορά το ασφαλιστικό, έλλειμμα που θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία από την κατάργηση σειράς κοινωνικών πόρων, ενώ ξεκαθαρίζεται και με νόμο, ότι η επικουρική ασφάλιση μετατρέπεται σε πλήρως κεφαλαιοποιητική. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του ενιαίου επικουρικού ταμείου σε ταμείο καθορισμένων εισφορών, στηριζόμενο στο διανεμητικό σύστημα και διπλό σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2014 και μετά.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Ενιαίο Επικουρικό θα λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1η/1/2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα ισχύει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013 για το χρόνο όμως ασφάλισης από 1η Ιουλίου του 2014 και μετά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση των συντάξεων, καθώς θα υπολογίζονται πλέον αποκλειστικά με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον κάθε ασφαλισμένο.

Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενων ακόμη και στα δημόσια έργα, ενώ οι εισφορές στον ΟΑΕΕ θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στον Οργανισμό όσοι έχουν διπλή απασχόληση και ως μισθωτοί συμπληρώνουν λιγότερα από 25 ένσημα το μήνα. Επίσης καταργείται μια σειρά κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να ορίζεται πως θα αντικατασταθούν οι πόροι αυτοί. Μόνο ένα μικρό μέρος των φόρων υπέρ τρίτων, θα κατευθύνονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Παράλληλα, προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Για το τρέχον έτος, οι παροχές θα δοθούν κατά το ήμισυ.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ταμεία με επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Βάσει του νόμου, καταργούνται από 1.1.2015 οι εξής κοινωνικοί πόροι:

 • α. το άρθρο 5 του ν. 1878/1944 (Α΄ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),
 • β. οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996 (Α΄109) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),
 • γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β΄2132) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,
 • δ. οι περιπτώσεις β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και ισχύει με την ΥΑ Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),
 • ε. οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄245), όπως ισχύει με την ΥΑ Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄160) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
 • στ. η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100), όπως ισχύει με την ΥΑ Κ1-141/3.2.2009 (Β΄198) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,
 • ζ. το άρθρο μόνο του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
 • η. η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
 • θ. οι παράγραφοι 5 β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄117), όπως ισχύουν με την παρ. 2 της ΥΑ Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ,
 • ι. η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),
 • ια. οι παράγραφοι ζ, η, θ και ι του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ και ισχύουν με την ΥΑ Φ114/1134/20.11.2001 (Β΄1549) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),
 • ιβ. το άρθρο 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),
 • ιγ. η προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κράτηση υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ),
 • ιδ. το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272), το πρώτο εδάφιο της παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3050/2002 (Α΄ 214) και η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),
 • ιε. η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),
 • ιστ. η παρ. Α΄ του άρθρου 22, της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 και το αναφερόμενο ποσοστό 1% των μη μετόχων του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
 • ιζ. το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 ποσοστό κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην περίπτωση δ΄ και το ποσοστό της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
 • ιη. το έκτο εδάφιο του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα (ν.663/1977, Α΄215), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2145/1993 (Α΄88) υπέρ του ΟΑΕΕ,
 • ιθ. οι περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,
 • κ. η περίπτωση ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α΄254) υπέρ του ΑΟΟΑ
 • κα. η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) υπέρ του ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ,
 • κβ. το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και οι κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής Υπουργικές Αποφάσεις 3422/1-3-1993 (Β΄690) και 2313.5/35/1993 (Β΄846), το άρθρο 39 παρ. 2 περ. ζ΄ του ν.2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α΄ 76) , το άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261 ), το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),
 • κγ. η παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ.3 του άρθρου 19 της ΥΑ Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409) υπέρ του ΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ,
 • κδ. η υποπαράγραφος 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της Υ.Α. Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (ΦΕΚ 411, Β΄), υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), και οι οποίοι δύνανται να αντικαθίσταται από εργοδοτική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

 

Πηγή: pelop.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *