2 θέσεις Οδηγών Λεωφορείων στο Δήμο Ανάφης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

ArticleImageΤην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, χρόνου συνολικά δύο ατόμων για, (2) τη στελέχωση του Δήμου Ανάφης που εδρεύει στην Ανάφη, και που θα παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2013-2014 ως εξής:

  • 101 Δήμος Ανάφης Ανάφη ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες θέσεις 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανάφης Ανάφη Τ.Κ. 84009 απευθύνοντάς την , υπ’ όψιν Κολυδά Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 22860 61266).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ) ΔΕ ή ΥΕ . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ εξαίρεση σώρευση θέσεων, δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (10) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εξαγωγές αυξημένες κατά 15% του ΑΕΠ
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις ειδικευμένων εργατών στη Βόνιτσα
Μενού