Επίδομα ανεργίας, αποζημίωση, και επανακατάρτιση για απολυμένους ΔΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο

epidoma3-aftodioikisiΕπτά αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο όσο αναφορά το προχώρημα της διαδικασίας της «κινητικότητας» και των απολύσεων στο δημόσιοΟι αλλαγές είναι:

  • 1. Αποζημίωση ως 15000 ευρώ σε όσους δημοσίους υπαλλήλους απολύονται μετά από τη διαθεσιμότητά τους
  • 2. Επίδομα ανεργίας και άλλες παροχές από τον ΟΑΕΔ για όσους δημοσίους υπαλλήλους απολύονται μετά από διαθεσιμότητα
  • 3. Δικαίωμα επανακατάρτισης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους
  • 4. Στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών η απόλυση υπαλλήλων σε δήμους – περιφέρερειες και στου Υπουργού Παιδείας η απόλυση των υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ, αν αυτή δεν υπογραφεί από τους αρμόδιους φορείς
  • 5. Παράταση 12 μηνών στη διαθεσιμότητα εγκύου δημοσίου υπαλλήλου. Το ίδιο ισχύει και για την υπάλληλο εκείνη που τεκνοποίησε πριν την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.
  • 6. Αναστολή της κρατικής επιχορήγησης για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν απογράφονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών
  • 7. Παραμονή στη διαθεσιμότητα (μέχρι τη λήξη της) όσων υπαλλήλων των ΟΤΑ αρνηθούν την υποχρεωτική μετάταξη

Πιο αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

1. Αποζημίωση ως 15000 ευρώ σε όσους δημοσίους υπαλλήλους απολύονται μετά από τη διαθεσιμότητά τους

Στους μόνιμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας , και, στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης.

Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.

Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, στο δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της ως άνω προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συμψηφίζονται στην ως άνω αποζημίωση απόλυσης, την οποία και μειώνουν αναλόγως ως εξής:

• Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία (3) έτη δεν καταλογίζεται κανένα ποσό.
• Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και μία ημέρα έως έξι (6) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα.
• Για υπηρεσία από έξι (6) έτη και μία ημέρα έως δώδεκα (12) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα,
• για υπηρεσία από δώδεκα (12) έτη και μία ημέρα έως δεκαοκτώ (18) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο (2) μηνών,
• για υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και μία ημέρα έως είκοσι τέσσερα (24) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών (3) μηνών.
• Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και μία ημέρα και άνω συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων (4) μηνών.
Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω συμψηφισμό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.
Η αποζημίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται όπως κάθε άλλη αποζημίωση διακοπής σχέσεως εργασίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος της καταβολής, η διαδικασία, το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ’ εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

2. Επίδομα ανεργίας και άλλες παροχές από τον ΟΑΕΔ για όσους δημοσίους υπαλλήλους απολύονται μετά από διαθεσιμότητα

Οι υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, καθώς επίσης και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), υπό τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.

Για τη καταβολή των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί των ημερών εργασίας απασχόλησης, ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, υπολογίζεται για τη καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

Τα δικαιολογητικά που, κατά τις οικείες διατάξεις, απαιτούνται για τη καταβολή του επιδόματος ανεργίας και των άλλων παροχών περιορίζονται σε εκείνα που είναι συμβατά με το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον τρόπο λύσης αυτής.

3. Δικαίωμα επανακατάρτισης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους απολυμένους δημοσίους υπαλλήλους

Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4172/2013, και στη συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους, μπορούν να εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυ¬τοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και οι στόχοι των ως άνω προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής σε αυτά, η διάρκειά τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

4. Στα χέρια του Υπουργού Εσωτερικών η απόλυση υπαλλήλων σε δήμους – περιφέρερειες και στου Υπουργού Παιδείας η απόλυση των υπαλλήλων ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης εκδίδει την πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

5. Παράταση 12 μηνών στη διαθεσιμότητα εγκύου δημοσίου υπαλλήλου. Το ίδιο ισχύει και για την υπάλληλο εκείνη που τεκνοποίησε πριν την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.

«Η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας, παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά από αυτόν, ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.

Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας υπαλλήλου, η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας, παρατείνεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ημέρα του τοκετού. Η υπάλληλος οφείλει να προσκομίσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της ενδιαφερόμενης που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε ζωντανό.

H εγκυμοσύνη αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της εγκύου, που συνοδεύεται απαραίτητα από τα αποτελέσματα σχετικής εξέτασης εργαστηρίου καθώς και από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου, στην οποία γίνεται μνεία για τη, μέχρι το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης αυτής, διανυθείσα διάρκεια της κύησης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρεσία της ενδιαφερόμενης εντός του αρχικού χρόνου της διαθεσιμότητας ή, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του, εάν η εγκυμοσύνη δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εντός του αρχικού χρόνου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ύπαρξη διαπιστωμένης εγκυμοσύνης δημιουργεί υποχρέωση ανάκλησης της πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης που τυχόν είχε εκδοθεί εν τω μεταξύ.

Ειδική αναφορά υπάρχει για τις υπαλλήλους εκείνες οι οποίες διέκοψαν την εγκυμοσύνη τους για σειρά λόγων.

6. Αναστολή της κρατικής επιχορήγησης για τα Νομικά Πρόσωπα που δεν απογράφονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.»

7. Παραμονή στη διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη της όσων υπαλλήλων των ΟΤΑ αρνηθούν την υποχρεωτική μετάταξη

Υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της ως υποχρεωτικής μετάταξης, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εκούσια μετάταξή τους, και παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας».

Πηγή: www.capital.gr, proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *