ΕΛΣΤΑΤ: Μέχρι 05.04.2014 οι αιτήσεις για την κάλυψη των Θέσεων Εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12
ΕΛΣΤΑΤΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφεροµένους που επιθυµούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούµενες από αυτή στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, από την 5η Μαρτίου 2014 µέχρι την 24η ώρα της 5ης Απριλίου 2014, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 
Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΦΕΚ2390/Β/28.8.2012) θα έχει ισχύ για οκτώ (8) µήνες, από τον Mάιο 2014 έως και τον ∆εκέµβριο 2014.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν µόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών.
Επισηµαίνεται ότι οι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δηµόσιων οργανισµών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο.
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων). Το έργο του ιδιώτη συνεργάτη περιλαµβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδοµένου ότι απαιτούνται για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πολλαπλές µετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις µε τους υπευθύνους αυτών.
Οι ιδιώτες συνεργάτες λαµβάνουν µέρος σε µη αµειβόµενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιµόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συµπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηµατολογίων κάθε έρευνας που συµµετέχουν.
Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών θα υποβληθούν από τους ενδιαφεροµένους µόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».
Πηγή: e-typos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
295 Θέσεις Εργασίας για μόνιμους μηχανοδηγούς, ελεγκτές και σταθμάρχες στο μετρό
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε ποιοι κλάδοι θα προβούν σε μειώσεις μισθών
Μενού