Θέση Βοηθού Έρευνας στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 196

αρχείο λήψης (5)To Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο  πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «MicroSoft» το οποίο εντάσσεται στην πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ IΙ, ενδιαφέρεται  να συνεργαστεί με έναν (1) βοηθό έρευνας για τo έργο ‘Σύνδεση της μικροσκοπικής δομής και της δυναμικής με τη μακροσκοπική ροή σε κολλοειδή χαλαρή ύλη’. Στο πρόγραμμα θα μελετηθούν θέματα όπως το φαινόμενο της διαρροής (yielding) σε κολλοειδείς υάλους και πηκτώματα δηλαδή σε συστήματα με ελαστική απόκριση στερεού που αρχίζουν να ρέουν υπό την επίδραση διατμητικών δυνάμεων και παραμορφώσεων (μεγαλυτέρων από μια κρίσιμη τιμή). Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός τεχνικών ρεολογίας, σκέδασης φωτός λέιζερ, οπτικής μικροσκοπίας και μέτρηση δυνάμεων με οπτικές λαβίδες (μικρορεολογία). Για τον σκοπό αυτό θα αγοραστούν και θα κατασκευαστούν όργανα, συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα στο εργαστήριο Πολυμερών και Κολλοειδών του ΙΤΕ.
Απαιτούμενα Προσόντα
-Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
-Μεταπτυχιακό σε σχετικό πεδίο (Φυσική / Χημεία / Επιστήμη Υλικών)
– Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού πολυμερών και κολλοειδών (σκέδαση φωτός, μικροσκοπία)
– Εμπειρία σε τεχνικές ρεολογίας
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Τόπος Εκτέλεσης Έργου: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 01/05/2014
Χρονική Διάρκεια: 16 μήνες

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι και τις 15/04/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, υπόψιν κας Αγγελικής Τσιγκρή, με κοινοποίηση στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Καθηγητή Γεώργιο Πετεκίδη (georgp@iesl.forth.gr)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (αρχείο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της προκήρυξης)
– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
– Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
– Άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και που κατά την κρίση του θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του

Οποιαδήποτε αίτηση πρόταση παραληφθεί μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

Επικοινωνία
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αγγελική Τσιγκρή (hr@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391301
Για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επιστημονικό υπεύθυνο, Καθηγητή Γεώργιο Πετεκίδη (georgp@iesl.forth.gr) τηλ. 2810-391490

Πηγή: diorismos.gr

Μενού