Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ για 70 ανέργους από τον Πειραιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 219

αρχείο λήψης (3)Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/2014 Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης 70 ανέργων και νέων επιστημόνων του Δήμου Πειραιά. Οι ειδικότεροι στόχοι της παρέμβασης περιλαμβάνουν: μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων, αξιοποιώντας αφενός τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η μετεξέλιξη του Πειραιά από βιομηχανική περιοχή σε σύγχρονο αστικό κέντρο, αφετέρου τις προοπτικές που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης του Πειραιά με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

Βιώσιμη ενσωμάτωση των ανέργων της περιοχής στην αγορά εργασίας.
Ενίσχυση της αγορά εργασίας μέσω αξιοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με βάση τις παραπάνω αναπτυξιακές προοπτικές.
Το παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης είναι η πολύπλευρη στήριξη των 70 ανέργων και νέων επιστημόνων και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά η απορρόφηση των 70 ωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης προτείνεται να γίνει ως εξής:
Σύσταση νέων ατομικών επιχειρήσεων για 20 ωφελούμενους σε τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας.
Σύσταση 8 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από 50 ωφελουμένους συνολικά σε: α) Καθαριότητα, β) Μικρές τεχνικές εργασίες, γ) Διαμόρφωσης – συντήρησης ανάπλασης εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου, δ) Υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι).

Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:

Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η πολύπλευρη στήριξη των 70 ανέργων και νέων επιστημόνων, και η προώθησή τους στην απασχόληση. Η υποστήριξη των ωφελουμένων περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων με άξονες:
Την εξατομικευμένη συμβουλευτική

Τη δικτύωση των ωφελουμένων & των φορέων του Σχεδίου Δράσης με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής

Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
Την υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων
Την επιστημονική υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας

Την προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των δυνητικών ωφελούμενων, με δράσεις δημοσιότητας.
3. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά
Δήμος Πειραιά
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιά
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., στην εξής διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547, 211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 18/04/2014
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα , να ζητήσουν διευκρινήσεις και να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα στις εξής διευθύνσεις: .
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, Τηλ. 210-3637547, 211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γραφείο Εθελοντισμού (Ισόγειο), Δραγάτση 12,  Τ.Κ.18535 Πειραιάς, Τηλ. 2132022660, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάκος Κυριάκος και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: www.espireas.gr , www.kmop.gr, www.pireasnet.gr, www.pcci.gr, www.imegsevee.gr, www.kodep.gr, www.apopsi.gr Πληροφορίες που αφορούν σε όλη την Περιφέρεια Αττικής δίδονται και στην ιστοσελίδα του ΤΟΠΣΑ

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μενού