2 θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

images (1)Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:«PPP4Broadband» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη του έργου και σε κάθε περίπτωση μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών. Οι θέσεις είναι:

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα υπόψη κας Κ. Κουκουλομμάτη (τηλ. επικοινωνίας:2613613690).

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μειώνονται κι άλλο τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων
Προηγούμενο άρθρο
Οι παγίδες με τις βεβαιώσεις αποδοχών
Μενού