3 θέσεις στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (7)Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει έως τρεις (3) συμβάσεις έργου για την υποστήριξη του Προγράμματος Κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΑΣΠΕΝΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 100/2010 και της ΚΥΑ 192 (ΦΕΚ 2406 Β/31.10.2011), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις, ως εξής:

Αντικείμενο έργου:
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η παροχή υποστηρικτικού έργου προς την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με σκοπό την τεχνική στήριξη της κατάρτισης των υποψηφίων μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών του προεδρικού διατάγματος ΠΔ 100 (Κτηρίων, Λεβήτων και Κλιματισμού).

Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • 1. να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ή Μηχανικοί αντιστοίχων ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (10 μονάδες)
  • 2. να έχουν εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων έρευνας (15 μονάδες)
  • 3. να έχουν εμπειρία σε θέματα προώθησης σε κοινωνικά δίκτυα (15 μονάδες)
  • 4. να έχουν εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικού Marketing (30 μονάδες)
  • 5. να έχουν επαρκή εμπειρία σε τη συντήρηση Η/Υ (30 μονάδες)

Εμπειρία διοίκησης σε προγράμματα επί ενεργειακών κτηρίων θα συνεκτιμηθεί (σε περίπτωση ισοψηφούντων υποψηφίων).
Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των φορέων.

Για βεβαιώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων χρειάζεται σαφής αναφορά και στην απασχόληση ενεργειακού αντικειμένου καθώς και πρωτότυπη σφραγίδα.
Για ελεύθερους επαγγελματίες η εμπειρία τεκμηριώνεται με ΔΠΥ σχετικά με ενεργειακά θέματα.
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία του υποψηφίου σε ήδη υλοποιηθείσες επιθεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ (υποβολή της εκτύπωσης της προσωπικής καρτέλας του ΥΠΕΚΑ)

Διάρκεια συμβάσεων:
Από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων έως 31/12/2015, με δυνατότητα επέκτασης σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος ΑΣΠΕΝΕΠ.
Ποσό συμβάσεων ανά κύκλο εκπαιδευομένων:
Έως του ποσού των 800 € για το σύνολο των συμβάσεων που θα υπογραφούν ανά κύκλο εκπαιδευομένων.
Δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα.

Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο πρόταση, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή της, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) ή στη διεύθυνση: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, έως και την 16/4/2014 και ώρα 13:00.

Τρόπος υποβολής πρότασης:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: «Παροχή υποστηρικτικού έργου ΑΣΠΕΝΕΠ της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)», καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:
– Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
– Βιογραφικό σηµείωµα.
– Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
– Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
– Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητάς τους.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπής, συνοδευμένα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτονται αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια του.

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί με Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, η οποία και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των ενδιαφερόμενων.

Oι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *