Ταϋγέτεια: Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για 100 ωφελούμενους άνεργους

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiaΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης: «Ταϋγέτεια – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ωφελούμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου και ειδικότερα στην περιοχή των όμορων Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Καλαμάτας που διατρέχουν τον Ταΰγετο, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε τοπικές επιχειρήσεις καθώς και ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης.

Ομάδα – Στόχος της παρέμβασης είναι εκατό (100) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και δυνητικοί ωφελούμενοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης 38 (αριθμ. 1003/2/4/2012 ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου) όπως περιγράφονται στη συνέχεια, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής στις ανωτέρω Δράσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να ανήκουν στην Ομάδα-Στόχο των ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη του σχεδίου/προγράμματος.
Να ανήκουν στην κατηγορία των δυνητικά ωφελούμενων νέων επιστημόνων (ιατρών, οδοντίατρων, κτηνίατρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων, μηχανικών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω πρόσκλησης.\

Ειδικότερα,

Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
 • 2.Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011
 • και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • 3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή την
 • απόκτηση της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει
 • αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς.
 • 4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • 5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 • 6.Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας τους ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • 7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔOY για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • 8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 • 9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • 10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ( οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιριών:

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις κάτωθι διευθύνσεις, προκειμένου για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών :

1.Για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής:
Δομή Στήριξης Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α» (Καλαμάτα), Αγία Τριάδα – Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222

2.Για συμμετοχή σε Δράσεις Κατάρτισης:
Δομή ΚΕΚ ΔΙΟΝ (Καλαμάτα), Αγία Τριάδα – Δυτικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222

3. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα :
Γραφεία Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α», (Συντονιστής Εταίρος), Κανάρη 20 , Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.:210-3625300, www.epeka.gr

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *