20 προσλήψεις στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (3)Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.Αναλυτικά:

  • 3 ΔΕ οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας / συνοδοί απορριμματοφόρων
  • 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους οι οποίοι
είναι άγαμοι.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του καλώς έχει της υγείας τους και ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της ειδικότητας τους
5. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες εργάσιμες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 15/4/2014 έως και 24/4/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *