5 Θέσεις Εργασίας στον Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

aspaiteΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ανακοίνωσε πέντε (5) συμβάσεις έργου για τις ανάγκες των Πράξεων: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για την υποστήριξη των ανωτέρω Πράξεων, ως εξής: 

1. Συνεργάτης για την Υποστήριξη Λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ 

Αντικείμενο έργου: 

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ενδεικτικές εργασίες: επικοινωνία – συνεργασία με επιχειρήσεις – εταιρίες – υπηρεσίες – φορείς, αποδελτίωση νέων για θέσεις εργασίας – πρακτικής άσκησης και άλλα θέματα εργασίας, καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ, συμμετοχή στη σύνταξη εντύπων, διαχείριση αιτήσεων και λοιπών εγγράφων προβολής, σύνταξη εντύπων και εγγράφων, σύνταξη αιτήσεων, διαβιβαστικών και λοιπών εγγράφων προς τον Ειδικό Λογαριασμό και Υπηρεσίες – Φορείς, διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων, επιμόρφωση και παρακολούθηση εκθέσεων – εκδηλώσεων – συνεδρίων, λοιπές εργασίες διοικητικής-γραμματειακής-οργανωτικής υποστήριξης της Δομής.  

Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής: 

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Πολυτεχνικής Σχολής)/ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Οικονομικής/Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικών ή Γερμανικών
 • Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις ή/και ερευνητικό έργο
 • Εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, Windows, λογισμικού Office (Word, Excel, Power Point, Access)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Διάρκεια σύμβασης: 

 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/3/2015, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη της Πράξης.

 2. Συνεργάτης Γραφείου Τύπου της ΔΑΣΤΑ 

 Αντικείμενο έργου: 

 Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η υποστήριξη του Γραφείου Τύπου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και συγκεκριμένα: υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Γραφείου Προβολής και Δημοσιότητας (Τύπου) ΔΑΣΤΑ, όπου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: δημιουργία δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης – ανταλλαγή πληροφοριών με παρόμοιου χαρακτήρα Γραφεία/Δομές, υλοποίηση δράσεων Γραφείου, όπως δημιουργία λίστας επικοινωνίας (Τύπος και αποδέκτες ενημέρωσης), δημοσιεύσεις – άρθρα ενημερωτικού χαρακτήρα για τις δράσεις της ΔΑΣΤΑ, παρουσίαση του έργου σε εκθέσεις, διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, κ.τ.λ.

 Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής: 

 •  Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης 
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Επιπλέον γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο του έργου .
 • Προϋπηρεσία στις δομές της ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ή Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή Γραφείο Διασύνδεσης ή Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

 Διάρκεια σύμβασης: 

 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/8/2014, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη της Πράξης.

3. Συνεργάτης τεχνικής υποστήριξης ΔΑΣΤΑ και Γραφείου Διασύνδεσης 

Αντικείμενο έργου: 

 Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η τεχνική υποστήριξη του λογισμικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης και η παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

 Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:  

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση εφαρμογών λογισμικού σχετικών με τις δομές της ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων και στην υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος.
 • Προϋπηρεσία σε δομές της ΔΑΣΤΑ .
 • Πολύ καλή γνώση του λογισμικού Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας .
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

 Διάρκεια σύμβασης: 

 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/1/2015, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη της Πράξης.

4. α. Υπεύθυνος Ενημέρωσης – Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Γραφείου Διασύνδεσης 

Αντικείμενο έργου: 

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου αποτελεί η υποστήριξη των δράσεων και δραστηριοτήτων της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». Ενδεικτικές δράσεις/δραστηριότητες: σύνταξη, επιμέλεια και μορφοποίηση οδηγών, εντύπων, άρθρων, ενημερωτικών δελτίων και υλικού προβολής – προώθησης, παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης – πληροφόρησης, αποδελτίωση ενημερωτικού υλικού, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις), τήρηση αρχείων δράσεων και δραστηριοτήτων, γενικότερη υποστήριξη λειτουργίας Πράξης, κ.λπ. 

Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής: 

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
 • Διδακτορικός Τίτλος, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Διδακτική εμπειρία .
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

 Διάρκεια σύμβασης: 

 Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/8/2015, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη της Πράξης.

4. β. Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Γραφείου Διασύνδεσης 

Αντικείμενο έργου: 

 Διενέργεια ατομικών – ομαδικών συνεδριών ακαδημαϊκής συμβουλευτικής – συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρησιακή αξιοποίηση νέων εργαλείων συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας.

 Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής: 

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή .
 • Σχετική εμπειρία σε Γραφείο Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην οργάνωση υπηρεσιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

  Τόπος/Χρόνος υποβολής πρότασης: 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο πρόταση, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή της, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) ή στη διεύθυνση:

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»,

Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, έως και την 28/4/2014 και ώρα 13:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη  ΕΔΩ

Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα

(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *