Θέσεις Εργασίας για Αρχαιολόγους στη Λαμία

Κοινοποιήστε το άρθρο

arxaiologoiΤην πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών ΥΕ με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου
«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση τειχών Κάστρου Λαμίας – Αποκατάσταση του ΝΑ τμήματος του Κάστρου και της Νότιας Πύλης του» για χρονικό διάστημα για το επιστημονικό προσωπικό από την ημερομηνία πρόσληψης και για διάστημα επτά (7) μηνών και για τους ειδικευμένους εργάτες ΥΕ από την ημερομηνία πρόσληψης και για διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το υποέργο συνεχισθεί και ανάλογα με τις ανάγκες του και τις υπάρχουσες πιστώσεις και εγκρίσεις:

ARX

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στη διεύθυνση:
Όθωνος 47,
Τ.Κ.35 100 Λαμία,
υπόψη κας Αν. Σταμοκώστα
Τηλέφωνο. Επικοινωνίας: 22310-47628
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση την ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών» [Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρ. 22, του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»]. δηλώνουν ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση.
Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με τηνεπιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του ΥπαλληλικούΚώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστείγια κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) είναι υπόδικος και
έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι για το επιστημονικό προσωπικό από την ημερομηνία πρόσληψης και για διάστημα επτά (7) μηνών και για τους ειδικευμένους εργάτες ΥΕ από την ημερομηνία πρόσληψης και για διάστημα πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το υποέργο συνεχισθεί και ανάλογα με τις ανάγκες του και τις υπάρχουσες πιστώσεις και εγκρίσεις του έργου.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου «Αρχαιολογικές
έρευνες και εργασίες» στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση τειχών Kάστρου Λαμίας- Αποκατάσταση του Ν.Α. τμήματος του Kάστρου και της Nότιας Πύλης του».
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ 
ΕΣΠΑ – Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *