Θέσεις Εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

aristoteleio_panepistimioΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κοινές στρατηγικές καθοδηγούμενης άσκησης αγροτικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή χωρικά διαφοροποιημένης γεωργίας μειωμένων εισφορών_Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (AGRO-LESS) προτίθεται να  αναθέσει σε τρία (3) άτομα, σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»
Οι αρμοδιότητες που θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να ασχοληθούν είναι οι εξής :

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Διοικητική υποστήριξη έργου, συγγραφή Εκθέσεων Προόδου και διάδοση αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο της Δράσης 1.2: Progress Reports & Management Actions και του Παραδοτέου

1.2.2: Partner’s contribution to the Progress Reports & Establishment of the technical expert group
1 Άτομο (Διοικητικό Προσωπικό) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητικά καθήκοντα

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Καθορισμός της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του έργου, και συντονισμός των συναντήσεων της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Δράσης 1.2: Progress Reports & Management Actions και του Παραδοτέου

1.2.2: Partner’s contribution to the Progress Reports & Establishment of the technical expert group.
1 Άτομο (Διοικητικό Προσωπικό)
Συγκεκριμένα, το άτομο θα αναλάβει να αναζητήσει και να έρθει σε επικοινωνία με επιστήμονες τεχνικούς εμπειρογνωμόνες οι οποίοι έχουν εμπειρία σχετική με τους στόχους του έργου, προκειμένου να συντάξει την εν λόγω Επιτροπή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διοικητικά καθήκοντα

Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην προετοιμασία και διενέργεια Τεχνικών Συναντήσεων και Συνεδρίων

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων, τα οποία θα προκύπτουν από μετρήσεις πεδίου, και θα εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, η οποία ενσωματώνει εργαλεία και υπηρεσίες για τους εγγεγραμμένους χρήστες του έργου , στο πλαίσιο της Δράσης 5.1 και του Παραδοτέου

5.1.1: Ε-platform for specified users

1 Άτομο (Γεωπόνος) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωπονίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με οικολογία και περιβάλλον
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στην ανάπτυξη και
 • αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών

4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991778 (κα. Παπαδοπούλου Δανάη).

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Πέτρινα Κτίρια), 57001, έως τις 02/05/2014 και ώρα 14:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ 

ΕΣΠΑ  Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βέροιας
Προηγούμενο άρθρο
Μηχανολόγος μηχανικός ζητείται από γραφείο τεχνικών συμβούλων
Μενού