Θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 33

images (1)Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μία (1) Θέση Επιστήμονα για την υλοποίηση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων και δεδομένων δικτύου

Αντικείμενο Εργασιών

Σκοπός είναι η υλοποίηση εφαρμογών και συστημάτων για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και δεδομένων δικτύου με τη χρήση πολυπύρηνων επεξεργαστών.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή ισοδύναμου.

Επιθυμητά προσόντα

 • ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων υπολογιστών και δικτύων.
 • δημοσιευσεις σε διεθνή συνέδρια.
 • ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στη χρήση πρωτοκόλλων δικτύων.
 • ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό παράλληλων επεξεργαστών και στο προγραμματισμό καρτών γραφικών για γενικού σκοπού εφαρμογές (GPGPU programming).
 • εμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια Ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 2/5/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για κάθε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) που έχουν παρακολουθήσει.
 4. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Ελένης Τσιντάρη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email:tsintari@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής

  Το πτυχίο βαθμολογείται με συντελεστή: 20%.

  Ως πτυχίο πληροφορικής θεωρείται, κάθε πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε ισοδύναμό και αντίστοιχο αυτών με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή ισοδύναμου.

  Το μεταπτυχιακό δίπλωμα βαθμολογείται με συντελεστή: 30%.

  Ως διάρκεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης λαμβάνεται η διάρκεια που αναφέρεται το πιστοποιητικό, είτε στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε τμήματος.

  Επιθυμητά προσόντα: βάρος (συντελεστής) : 50% και αναλυτικότερα:

  Α. ειδίκευση στην υλοποίηση συστημάτων υπολογιστών και δικτύων.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Β. ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στη χρήση πρωτοκόλλων δικτύων.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Γ. δημοσιεύσεις σε αναγνωριμένα πρώτης-τάξης (tier-1/2) διεθνή συνέδρια.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Δ. εθνικές ή/και διεθνείς διακρίσεις ή/και βραβεύσεις ή/και υποτροφίες.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Ε. ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό παράλληλων επεξεργαστών και στο προγραμματισμό καρτών γραφικών για γενικού σκοπού εφαρμογές (GPGPU programming), με τη χρήση τεχνολογιών CUDA ή/και OpenCL.

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  ΣΤ. ειδίκευση στη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων δικτύου και ειδικότερα σε συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων στο δίκτυο (NIDS, Network Intrusion Detection Systems).

  Η εμπειρία θα βαθμολογηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής.

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Ελένη Τσιντάρη, e-mail: tsintari@ics.forth.gr

Πηγή: ics.forth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Το νέο καθεστώς του ΦΠΑ
Προηγούμενο άρθρο
Δεν αναγνωρίζονται μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη μισθολογική εξέλιξη των συμβασιούχων
Μενού