Οδηγοί κινητής μονάδας σε Αθήνα, Ξάνθη, Τρίπολη και Ηράκλειο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

images (6)O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ME ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αντώνιο Ζαμπέλα (Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα ενός (1) μηνός (με δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος), χωρίς υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου, σε πέντε (5) άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό #833,00#Ευρώ το άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιωτικό συμφωνητικό όπου απαιτείται, τα ακόλουθα:

  • Πέντε (5) Οδηγοί Κινητής Μονάδας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να έχουν Δίπλωμα Οδήγησης Κατηγορίας Β.
2. Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος.
3. Nα έχουν καλές προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας, άριστη προσοχή και ακρίβεια, καθώς και να λειτουργούν επιτυχώς εντός μίας ομάδας, μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β.
4. Πρωτότυπα πιστοποιητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα επαγγελματικής εμπειρίας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 12/05/2014 και ώρα 14:00

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κ. Μαυρομματάκη (τηλ. 2105294945, 2105294946 email: nmavrommataki@aua.gr) και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ. 210 5294926, email: olga.defingou@aua.gr)

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ως μισθωτοί θα φορολογηθούν άνεργοι, φοιτητές, μικροκαταθέτες
Προηγούμενο άρθρο
Έρχονται προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Μενού