19 προσλήψεις στη Βεργίνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

images2Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών και Επιχρισμάτων Μακεδονικών Τάφων στην Κεντρική Μακεδονία».

2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ)
5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ)
10 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής) (ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ)
2 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ.  επικοινωνίας: 210 3215548) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 22- 04-2014 έως 28-04-2014).

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
22 προσλήψεις στην Κέρκυρα
Προηγούμενο άρθρο
Πολιτικός Μηχανικός στα Χανιά
Μενού