Θέση εργασίας στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

αρχείο λήψης (8)Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου µίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για τις ανάγκες του Έργου µε τίτλο: «STREAMS-2-SUPPRESS-FIRES – Utilizing Stream Waters in the Suppression of Forest Fires with the Help of New Technologies», του Προγράµµατος «Black Sea Basin 2007-2013» κατόπιν συνέντευξης. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).

ΘΕΣΗ – Γεωλόγου µε εξειδίκευση στις ∆ιαχείριση Υδάτων

Απαιτούµενα Προσόντα:                                                                                                                                              % Βαθµολόγηση
Πτυχίο Γεωλογίας                                                                                                                                                                          30 %
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην διαχείριση υδάτων στην Μεσόγειο                                                30%
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                                                                                                                            10%
Εµπειρία στην λειτουργία και χρήση ΓΣΠ 10%                                                                                                                 10%
Εµπειρία στην χρήση των λογισµικών ArcHydro και ArcSWAT 10%                                                                     10%
Συνέντευξη                                                                                                                                                                                        10%

Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση από τον αρµόδιο φορέα.
Η προσµέτρηση µονάδων βαθµολόγησης πραγµατοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούµενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειµενική συνάφεια µε τις απαιτήσεις του έργου.
Σηµειώνεται ότι, όπου χρειάζεται, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους, για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποχρεωτική η ψήφος στις εκλογές του Μαΐου
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν εξετάσεις για μελάνωμα από τις 5 έως τις 9 Μαΐου
Μενού