Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από την Ενωση Ελλήνων Χημικών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

αρχείο λήψης (16)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (αρ. 2 – 4/2014)
H Ενωση Ελλήνων Χημικών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λειτουργίας της ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:Αντικείμενο απασχόλησης:

Υποστήριξη έκδοσης περιοδικού και μελών της ΕΕΧ ,  ενδεικτικώς θα αφορά , την επιμέλεια ύλης του περιοδικού της ΕΕΧ  Χημικά Χρονικά και γενικά την υποστήριξη των μελών της ΕΕΧ.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

    Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (Π.Ε.)
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο σε φορέα εποπτευόμενο από Δημόσια Αρχή (τουλάχιστον 5 έτη)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

    Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ

Χρονική διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως 30/04/2015.
Συνολικό προϋπολογισθέν ποσό: 15.000€ πλέον ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους  στα γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Χημικών ,Κάνιγγος 27 , ΤΚ  10682  Αθήνα Τηλ 210 3821524 μέχρι και τις 2-5-2014  (ώρα14:30), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

• Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. 2- 4/2014

• Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο

επικοινωνίας).

Η πρόταση καθενός ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αίτηση, συμπληρωμένη με τα προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσειςπροϋπηρεσίας, κλπ)

Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Δείτε εδώ τα κριτήρια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ: www.eex.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Άνεργοι που θα λάβουν έκτακτο επίδομα
Προηγούμενο άρθρο
Ακόμα και μέσω Facebook, οι έλεγχοι για παράνομες συντάξεις
Μενού