Οι κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2013

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

images (10)Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας, με εξαίρεση το εμπόριο, όπως προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος εταιρειών της ICAP Databank που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2013 μέχρι και την 11η Απριλίου 2014 και ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Αναλυτικότερα, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσεως των επιχειρήσεων του δείγματος (1.210 εταιρείες), προκύπτει σημαντική μείωση των συνολικών πωλήσεων, κατά 6,3%, οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 48,25 δισ. ευρώ περίπου το 2013. Ωστόσο, η αδυναμία περαιτέρω περιορισμού του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μικτών κερδών με πολύ εντονότερο ρυθμό (-12,9%). Η μεταβολή αυτή ήταν καθοριστική και οδήγησε σε συρρίκνωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-69,4%), ενώ ακόμη και η δραστική περικοπή των μη λειτουργικών εξόδων δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει την εικόνα. Συνέπεια των παραπάνω μεταβολών ήταν και πάλι η καταγραφή ζημιών ύψους 684,72 εκατ. ευρώ το 2013, βελτιωμένων ωστόσο κατά 5,2% έναντι του προηγουμένου έτους. Τέλος, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 35,8% το τελευταίο έτος.

Σημειώνεται ότι στη δυσμενή διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συνέβαλλαν καθοριστικά δύο συγκεκριμένες (ζημιογόνες) εταιρείες , οι συγκεντρωτικές ζημίες των οποίων ανήλθαν (το 2013) σε 720,9 εκατ. ευρώ. Εάν αυτές οι επιχειρήσεις εξαιρεθούν από το δείγμα, τότε το τελικό καθαρό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε θετικό, με κέρδη προ φόρου ύψους 36,1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των 1.210 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους υποχώρησε κατά 3,89% (απώλεια της τάξης των 3 δισ. ευρώ) και διαμορφώθηκε σε 75,2 δισ. ευρώ περίπου το 2013, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση της αξίας των καθαρών παγίων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν το 2013 σε 32,4 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,3%. Περαιτέρω, οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των εταιρειών του δείγματος εμφανίζουν μικρή μόνο αύξηση (1,7%), σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά 8,8%.

Σχετικά με τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, αρνητικός παραμένει ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (-2,11% το 2013), ενώ σημειώθηκε και μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους (σε 15,87% το 2013 από 17,06% το 2012).

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 659 (ποσοστό 54,5%) ήταν κερδοφόρες το 2013, με συνολικά κέρδη προ φόρου 2,12 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (2,81 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες κατά το 2013 ήταν οι εξής:
 • – FOLLI – FOLLIE ΑΕ (κέρδη 459,60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (κέρδη 431,4 εκατ. ευρώ από 461,2 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ (κέρδη 190,7 εκατ. ευρώ από 644,4 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – JUMBO ΑΕ (κέρδη 93,2 εκατ. ευρώ από 97 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 83,61 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,62 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Αναφορικά με τον τουριστικό τομέα, ο αριθμός των διαθέσιμων ισολογισμών για το 2013 είναι πολύ μικρός (36 επιχειρήσεις) και ως εκ’ τούτου δεν θεωρείται σκόπιμη οποιαδήποτε ανάλυση σε αυτήν την φάση.

Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Βιομηχανία

Ο τομέας της βιομηχανίας παρότι δεν είχε τη χειρότερη επίδοση σε επίπεδο μεταβολής του κύκλου εργασιών, όχι μόνο δεν απέφυγε τις ζημίες αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με εκτίναξη ζημιών το τελευταίο έτος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 321 βιομηχανικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,65%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε περίπου 24,2 δισ. ευρώ το 2013. Ωστόσο, η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό, επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-33,2%), γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος του τομέα, από λειτουργικά κέρδη 56,2 εκατ. ευρώ το 2012 σε λειτουργικές ζημίες ύψους 621,02 εκατ. ευρώ το 2013. Το επιστέγασμα των μεταβολών αυτών ήταν η εντυπωσιακή επιδείνωση του τελικού αποτελέσματος, με καταγραφή ζημιών ύψους 734,71 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ το 2012. Επί πλέον, τα κέρδη EBITDA της τελευταίας χρήσης αντιστοιχούν μόλις στο 1/3 των αντίστοιχων κερδών του προηγουμένου έτους.

Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ενεργητικού, παρατηρείται μείωση (κατά 2,2%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων (κατά 12,8%).

Στα στοιχεία του παθητικού, διαπιστώνεται μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 9,5% το τελευταίο έτος. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ αντίθετα οι βραχυπρόθεσμες υποχώρησαν (-7,7%) το 2013.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών η επιδείνωση είναι εμφανής, καθώς η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι έντονα αρνητική (-9,93%), ο δε δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους επιδεινώθηκε σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περιοριζόμενος πλέον σε 4,67% το 2013.

Από το σύνολο των 321 βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 173 (53,9% του δείγματος) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 345,4 εκατ. ευρώ το 2013. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο επιβαρύνθηκε υπέρμετρα από τις συνολικές ζημίες (1.080,1 εκατ. ευρώ) των 148 ζημιογόνων εταιρειών του τομέα.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας βιομηχανικές εταιρείες για το 2013 ήταν οι εξής:
 • – ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (κέρδη 60,64 εκατ. ευρώ από 56,95 εκατ. ευρώ πέρυσι)
 • – ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (κέρδη 42,71 εκατ. ευρώ από 46,51 εκατ. ευρώ πέρυσι)
 • – ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., ΑΒΕΕ (κέρδη 37,26 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ πέρυσι)
 • – ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (κέρδη 23,17 εκατ. ευρώ από 114,36 εκατ. ευρώ πέρυσι)
 • – ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 15,63 εκατ. ευρώ από 16,38 εκατ. ευρώ πέρυσι).

2. Εμπόριο

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τομέα του εμπορίου προκύπτει μικτή εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 340 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ΄αρχήν προκύπτει σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (κατά 9,6%), οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 6,46 δισ. ευρώ το 2013, έναντι 7,15 δισ. ευρώ το 2012. Η υποχώρηση των μικτών κερδών (-12,9%) ήταν ακόμα εντονότερη, λόγω και της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η δραστική αύξηση των προμηθειών/λειτουργικών εσόδων είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα αυξήθηκε εντυπωσιακά σε 536 εκατ. ευρώ έναντι 104,6 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε εκτόξευση της κερδοφορίας, με κέρδη προ φόρου 486,4 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι κερδών 75,6 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν (-23,2%) στην τελευταία χρήση, ανερχόμενα σε 287,7 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή κερδοφορία του τομέα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη θεαματική βελτίωση του αποτελέσματος συγκεκριμένης μεγάλης επιχείρησης. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρείτο από το δείγμα, τότε το συνολικό αποτέλεσμα του τομέα του εμπορίου διαμορφώνεται σε κέρδη προ φόρου 26,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, διαπιστώνεται μείωση των συνολικών κεφαλαίων κατά 5,78%, προερχόμενη κυρίως από τη μείωση της αξίας των καθαρών παγίων (-10%) και των απαιτήσεων (-10,7%). Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται αφενός έντονη αύξηση (κατά 27,9%) των ιδίων κεφαλαίων, αφετέρου συρρίκνωση των υποχρεώσεων, τόσο των μεσο-μακροπρόθεσμων (28,6%), όσο και των βραχυπρόθεσμων (-16,9%).

Περαιτέρω, ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση ανερχόμενος σε 22,78% το 2013 (από 4,53% το 2012), το δε περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε μικρή υποχώρηση, σε 21,0% το τελευταίο έτος (από 21,79% το προηγούμενο).

Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος, οι 203 (δηλαδή το 59,7%) ήταν κερδοφόρες το 2013, με συνολικά κέρδη προ φόρου 692,5 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές ζημίες των ζημιογόνων εταιρειών ανήλθαν σε 206,03 εκατ. ευρώ.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εμπορικές εταιρείες για το 2013 ήταν οι εξής:
 • – FOLLI – FOLLIE ΑΕ (κέρδη 459,6 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – JUMBO ΑΕ (κέρδη 93,2 εκατ. ευρώ. το 2013 από 96,96 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ (20,6 εκατ. ευρώ το 2013 από 74,36 εκατ.ευρώ πέρυσι).
 • – ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ (κέρδη 19,3 εκατ. ευρώ το 2013 από 12,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – COLGATE – PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ το 2013 από 14,5 εκατ. ευρώ πέρυσι).

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εκτός Τεχνικών Εταιρειών)

Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 450 εταιρειών, φαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,9% και διαμορφώθηκε σε 16,84 δισ. ευρώ το 2013, παράλληλα όμως σημειώθηκε αρκετά εντονότερη μείωση του μικτού κέρδους (-7,2%). Περαιτέρω, μεγάλη επιδείνωση (-55%) εμφάνισαν τα λειτουργικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων «λοιπών λειτουργικών εξόδων». Παρόλα αυτά, η δραστική περικοπή των μη λειτουργικών εξόδων στην τελευταία χρήση, είχε σαν συνέπεια τη συρρίκνωση (-52,7%) των ζημιών του τομέα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 318,1 εκατ. ευρώ το 2013. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε επιδείνωση της τάξης του 29%.

Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα υποχώρησε κατά 4,5%, εξέλιξη η οποία προήλθε κυρίως από τη σημαντική μείωση της αξίας των καθαρών παγίων. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 3,1%, ενώ μειωμένες το 2013 ήταν και οι συνολικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσμες (-8,8%).

Τέλος, σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, σημειώθηκε μικρή μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους (σε 30,34% το 2013, από 31,09% το 2012), ενώ ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρέμεινε αρνητικός, αλλά κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα το τελευταίο έτος.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 238 (δηλαδή το 52,9%) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 1,05 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτόν τον τομέα καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (1,37 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εταιρείες παροχής υπηρεσιών το 2013 ήταν οι εξής:

 • – COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (κέρδη 431,4 εκατ. ευρώ από 461,2 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ (κέρδη 190,7 εκατ. ευρώ από 644,4 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 83,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,6 εκατ. ευρώ πέρυσι)
 • – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ (κέρδη 61,3 εκατ. ευρώ από 68,1 εκατ. ευρώ πέρυσι).
 • – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 53,6 εκατ. ευρώ από 112,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).

4. Τεχνικές Εταιρείες

Στον τομέα των τεχνικών εταιρειών το δείγμα είναι αρκετά περιορισμένο σε αυτήν τη φάση (63 εταιρείες), επομένως η όποια εξέλιξη μεγεθών μπορεί να θεωρηθεί μόνο ενδεικτική και όχι αντιπροσωπευτική. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών (0,31%) το 2013, παράλληλα δε υπήρξε και βελτίωση (με υψηλό ρυθμό) στα αντίστοιχα μικτά κέρδη, που όμως παραμένουν χαμηλά ως απόλυτο μέγεθος. Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό και το 2013, σημειώνοντας μάλιστα και επιδείνωση (-15,8%). Τελικά, οι ζημίες ανήλθαν σε 117,8 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 103,9 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους. Επί πλέον, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν πτώση (-24,5%)

Πηγή: newsit.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Δωρεάν κατασκήνωση για 35.000 παιδιά
Προηγούμενο άρθρο
Συνεχές ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα από την 1η Μαϊου
Μενού