Πρόσληψη 20 ερευνητών πεδίου στον ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

images (5)O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου καλεί ενδιαφερόμενους για την κάλυψη είκοσι (20) θέσεων ερευνητών πεδίου με κύρια απασχόληση τη συλλογή ερωτηματολογίων, για χρονικό διάστημα (1) ενός μήνα (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιωτικό συμφωνητικό όπου απαιτείται.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: κος. Αντώνιος Ζαμπέλας (Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)).

Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά ολοκληρωμένων συνεντεύξεων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε ερευνητής, και ορίζεται στα τριάντα πέντε 35,00 € ανά ολοκληρωμένη συνέντευξη. Επισημαίνεται ότι οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διαμονής καλύπτονται ανά περιπτώσεις, καθώς και ότι η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου και χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου. Επιπλέον, οι ερευνητές που θα επιλεγούν θα λάβουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στην ορθή ολοκλήρωση της συνέντευξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Είκοσι (20) Ερευνητές Πεδίου (Βλ. Πίνακα Κατανομής Θέσης)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Προσέγγιση εθελοντών μελέτης, έγκαιρη, πλήρης και σωστή διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων στους εθελοντές της μελέτης, επιτυχής ολοκλήρωση συνέντευξης, και καταγραφή, έλεγχος και επεξεργασία δεδομένων.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ένας (1) μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ή Απόφοιτοι Λυκείου.
2. Να έχουν άριστες προφορικές και γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα για επίλυση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων, προσοχή και ακρίβεια με τα στοιχεία/ δεδομένα, ισχυρή δέσμευση στην ποιότητα, καθώς και δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πολλαπλά καθήκοντα και να λειτουργούν επιτυχώς εντός μίας διεπιστημονικής ομάδας, μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.
3. Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων εργασίας και γ) χρήσης διαδικτύου, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου, ή σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη ή επιβλέπονται καθηγητή ή με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού πληροφορικής (όπως ECDL ή αντίστοιχου πιστοποιητικού).
4. Να έχουν δυνατότητα μετακίνησης στις περιοχές κάλυψης της θέσης και διαμονής εφόσον χρειαστεί, μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.
5. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2 – Lower).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Να έχουν, με σειρά προτεραιότητας, ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ-ΤΕ Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ή ΠΕ – ΤΕ Νοσηλευτικής ή να φοιτούν στις σχολές αυτές.
2. Να έχουν μεταφορικό μέσο.
3. Προηγούμενη εμπειρία στη διενέργεια συνεντεύξεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Πρωτότυπα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ ή επικυρωμένα αντίγραφα
5. Πρωτότυπα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή επικυρωμένα αντίγραφα
6. Συστατικές επιστολές (2)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 12/05/2014 και ώρα 14:00

Πίνακας Κατανομής Θέσης
Κωδικός  Θέσης   –  Περιοχές Κάλυψης – Σύνολο  Ερωτηματολογίων  – Χρόνος   Απασχόλησης
Ε1 Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 30 Ένας (1) Μήνας
Ε2 Ν. Καβάλας (Καβάλα) 31 Ένας (1) Μήνας
Ε3 Ν. Ροδόπης (Κομοτηνή) 31 Ένας (1) Μήνας
Ε4 Ν. Δράμας (Δράμα, Δοξάτο) 32 Ένας (1) Μήνας
Ε5 Ν. Αττικής (Αττική) 32 Ένας (1) Μήνας
Ε6 Ν. Αττικής (Αττική) 31 Ένας (1) Μήνας
Ε7 Ν. Αττικής (Αττική) 29 Ένας (1) Μήνας
Ε8 Ν. Αττικής (Αττική) 28 Ένας (1) Μήνας
Ε9 Ν. Αττικής (Αττική) 29 Ένας (1) Μήνας
Ε10 Ν. Αττικής (Αττική) 30 Ένας (1) Μήνας
Ε11 Ν. Αττικής (Αττική) 28 Ένας (1) Μήνας
Ε12 Ν. Αργολίδας (Αρχαία Επίδαυρος, Κουτσοπόδι) 33 Ένας (1) Μήνας
Ε13 Ν. Αργολίδας (Νέα Κίος, Άργος) 33 Ένας (1) Μήνας
Ε14 Ν. Μεσσηνίας (Δώριον) 27 Ένας (1) Μήνας
Ε15 Ν. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) 35 Ένας (1) Μήνας
Ε16 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο) 36 Ένας (1) Μήνας
Ε17 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο) 30 Ένας (1) Μήνας
Ε18 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο) 30 Ένας (1) Μήνας
Ε19 Ν. Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα) 31 Ένας (1) Μήνας
Ε20 Ν. Ρεθύμνου (Ρέθυμνο) 30 Ένας (1) Μήνας

Σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα η κατανομή των αντίστοιχων θέσεων.
Για παράδειγμα, η θέση Ε1 αφορά σε απασχόληση αρχικά για ένα (1) μήνα και σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης για άλλους δύο (2) μήνες, σύνολο τρεις (3) μήνες απασχόλησης.

Πίνακας Κατανομής Θέσης (σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης)
Κωδικός Θέσης – Ενδεικτικές Περιοχές Κάλυψης – Χρόνος Επιπλέον Απασχόλησης
Ε1 Ν. Έβρου (Αλεξανδρούπολη, Πέπλο, Τυχερό) Δύο (2) Μήνες
Ε2 Ν. Καβάλας (Καβάλα, Ζυγός, Ελευθεραί), Ν. Ξάνθης (Ξάνθη) Δύο (2) Μήνες
Ε3 Ν. Ροδόπης (Κομοτηνή, Ίασμος, Αίγειρα), Ν. Ξάνθης (Ξάνθη) Δύο (2) Μήνες
Ε4 Ν. Δράμας (Δοξάτο, Πετρούσσα), Ν. Ξάνθης (Ηλιοκέντημα, Ξάνθη) Δύο (2) Μήνες
Ε5 Ν. Αττικής (Αττική) Τέσσερις (4) Μήνες
Ε6 Ν. Αττικής (Αττική) Έντεκα (11) Μήνες
Ε7 Ν. Αττικής (Αττική) Επτά (7) Μήνες
Ε8 Ν. Αττικής (Αττική) Εννέα (9) Μήνες
Ε9 Ν. Αττικής (Αττική) Εννέα (9) Μήνες
Ε10 Ν. Αττικής (Αττική) Εννέα (9) Μήνες
Ε11 Ν. Αττικής (Αττική) Τρεισήμιση (3,5) Μήνες
Ε12 Ν. Αργολίδας (Κουτσοπόδι, Βιβάριον) Ενάμιση (1,5) Μήνας
Ε13 Ν. Αργολίδας (Άργος, Λεβίδι), Ν. Αρκαδίας (Τρίπολη) Ενάμιση (1,5) Μήνας
Ε14 Ν. Μεσσηνίας (Δώριον), Ν. Αρκαδίας (Μεγαλόπολη) Ενάμιση (1,5) Μήνας
Ε15 Ν. Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Γαργαλιάνοι), Ν. Λακωνίας (Σπάρτη) Ενάμιση (1,5) Μήνας
Ε16 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο, Μοχός, Γούρνες, Ανάληψη) Δυόμιση (2,5) Μήνες
Ε17 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο, Γάζιον, Κάτω Γούβες, Μοίρες) Δυόμιση (2,5) Μήνες
Ε18 Ν. Ηρακλείου (Ηράκλειο, Επάνω Αχαρνές, Νέα Αλικαρνασσός, Γέργερη) Δυόμιση (2,5) Μήνες
Ε19 Ν. Λασιθίου (Ιεράπετρα, Σχίσμα, Κριτσά, Κάτω Χωριό) Δυόμιση (2,5) Μήνες
Ε20 Ν. Ρεθύμνου (Ρέθυμνο, Ανώγεια, Πέραμα) Δυόμιση (2,5) Μήνες

Οι υποψηφιότητες θα σταλούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 08484/16-04-2014.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του Γ.Π.Α, 3ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ. έως Παρ. εκτός Πέμ. και ώρες 12:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες  θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κ. Μαυρομματάκη (τηλ. 2105294945, 2105294946 email: nmavrommataki@aua.gr) και στην κα Ό.Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ ( τηλ. 210 5294926, email: olga.defingou@aua.gr)

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΣΗΕΑ για μαθητές Γυμνασίων
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσληψη ΠΕ Νομικού στο Δήμο Περιστερίου
Μενού