268 θέσεις εργασίας στην Κοζάνη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40

images (9)Πρόσληψη επιστηµονικού και ειδικευµένου προσωπικού ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ∆ΕΗ  Α. Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής, Κοµάνου και Ποντοκώµης, των ∆ήµων Εορδαίας και  Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Λ΄ ΕΠΚΑ

Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

  • 28 ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 2 ΠΕ Αρχαιολόγος (Αρχαιοβοτανολόγοι)
  • 4 ΤΕ Μηχανικοί
  • 4 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 230 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής, οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 28/04/2014 έως 05/05/2014).

Για να δείτε την ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΓ-6ΧΧ κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συνεχές ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα από την 1η Μαϊου
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη από το ΓΕΕΘΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Μενού