Θέσεις Εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38
aristoteleio_panepistimioΑπό το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε η εισαγωγή  είκοσι πέντε (25) υποψηφίων διδακτόρων. 
Συγκεκριμένα στο Π.M.Σ.-∆.∆. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών µπορούν να εισαχθούν ως Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης που είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί A.E.I. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστηµιακών Ανωτάτων Σχολών της ηµεδαπής και αλλοδαπής (4ετούς ή 5ετούς φοίτησης) υπό την προϋπόθεση συνάφειας του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών τους σπουδών µε την επιστηµονική – ερευνητική περιοχή του Π.M.Σ.-∆.∆. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών.
Επίσης, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., µπορούν να εισαχθούν ως υποψήφιοι διδάκτορες απόφοιτοι τµηµάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης.
Ημερομηνία Υποβολής 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών την υποψηφιότητά τους από τις 28 Απριλίου έως τις 23 Μαΐου 2014.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 Μαζί µε την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
 α) Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος (µε τον ακριβή βαθµό), µεταπτυχιακούδιπλώµατος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών.
 ( Aν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν νόµιµες επικυρώσεις και µεταφράσεις και να συνοδεύονται από σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών).
 
γ) Βιογραφικό σηµείωµα
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (της ελληνικής προκειµένου για αλλοδαπούς υποψηφίους)
ε) Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον)
στ) Αντίγραφα τυχόν εργασιών τους
ζ) Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
H αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε συνεκτίµηση των αναφεροµένων στο Π.M.Σ.-∆.∆. κριτηρίων.
Oι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην ξένη γλώσσα θα εξεταστούν από ειδική Επιτροπή.
O πίνακας µε τα γνωστικά αντικείµενα των θέσεων των υποψηφίων διδακτόρων, θα είναι αναρτηµένα στη Γραµµατεία του Τµήµατος και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.civil.auth.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Τηλέφωνο 2310-995698).
Για να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη και τον πίνακα με τις Θέσεις Εργασίας μπείτε ΕΔΩ
ΕΣΠΑ-Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
19 Θέσεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στον Κλάδο της Πληροφορικής στο Εξωτερικό
Μενού