Πρόσληψη 26 ατόμων στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου Φαρκαδόνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

αρχείο λήψης (4)Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του τµήµατος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, ανακοίνωσε ο Δήμος Φαρκαδόνας.Οι θέσεις αφορούν:

  • 100 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριµµατοφόρου 2 µήνες θέσεις 6
  • 101 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Πρασίνου 2 µήνες θέσεις 10
  • 102 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ΥΕ Χειριστών χλοοκοπτικών τρακτέρ ΥΕ 2 µήνες θέσεις 2
  • 103 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων 2 µήνες θέσεις 3
  • 104 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων ΄Εργων (JCB) 2 µήνες θέσεις 2
  • 105 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων ΄Εργων (Ισοπεδωτής Γαιών – Grader) 2 µήνες θέσεις 2
  • 106 ∆ήµος Φαρκαδόνας Φαρκαδόνα ∆Ε Ηλεκτρολόγος 2 µήνες θέσης 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.Να είναι δηµότες του ∆ήµου Φαρκαδόνας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.∆ 164/2004

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Γ. Γεννηµατά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350033), εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκινούν σήμερα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο e-shop
Μενού