19 Θέσεις στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58
dimos RafinasO Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαεννέα (19) ατόµων 
Οι θέσεις Εργασίας αφορούν  την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του δήµου διάρκειας δύο (2) µηνών.
sss
aaaa
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι εργάτες πυροπροστασίας και οδηγοί πυροπροστασίας πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 55 ετών.
3. Οι υποψήφιοι εργάτες καθαριότητας και εργάτες νεκροταφείου (ταφής-εκταφής) πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 58 ετών.
 
4. Ο υποψήφιος ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να έχει ηλικία από 18 έως και 60 ετών.
 
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
6. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.
7. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
 
 Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα :
 
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του
α) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
β) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάµηνο στο ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργαστεί το τελευταίο δωδεκάµηνο στο δηµόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου
∆ιεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2294321024
εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών,
στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και συγκεκριµένα από 29-4-2014 ηµέρα Τρίτη έως και 05-5-2014 ηµέρα ∆ευτέρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ
ΕΣΠΑ-Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
106 Θέσεις Εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στο Πλατύ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μενού