Εξωτερικό συνεργάτη για μετάφραση κειμένων στην αγγλική γλώσσα από το ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψηςΗ Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) προτίθεται για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε..

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως, είναι:

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Ιδρύματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
• Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης ή/και δημοσίων σχέσεων.
• Αποδεικνυόμενη επαγγελματική εμπειρία σε μεταφράσεις (Ελληνικά-Αγγλικά) και επιμέλεια αγγλικών κειμένων.
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιδρύματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου αγγλόφωνου ιδρύματος του εξωτερικού σε συναφές αντικείμενο.
• Προηγούμενη εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης οργανισμών και φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
• Προηγούμενη εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων και στις δημόσιες σχέσεις οργάνων διοίκησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:
1. Πρόταση για την παροχή Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης – εργασίας και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπου ο υποψήφιος προσέφερε υπηρεσία.
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Executive Assistant) της Διοίκησης του Ιδρύματος και η μετάφραση/επιμέλεια κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης περιλαμβάνει ιδίως:
 Μετάφραση / επιμέλεια όλων των κειμένων του Πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα (φυλλάδια, οδηγοί σπουδών, κανονισμοί, δελτία τύπου, προσκλήσεις, ανακοινώσεις, κείμενα ιστοσελίδας, επιστολές σχολών, εξετάσεις, κλπ.)
 Οργάνωση Γραφείου Προέδρου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, κλπ.
 Διαβίβαση εντολών Προέδρου και παρακολούθηση πορείας απαιτούμενων ενεργειών.
 Οργάνωση τελετών αποφοίτησης και επιτιμοποίησης διδακτόρων, οργάνωση κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Ετήσιας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης – 31.12.2015).
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Οι εκθέσεις για το παραχθέν έργο του αντισυμβαλλόμενου θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής παραδοτέων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του αντίστοιχου Υποέργου της ανωτέρω πράξης.
Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 30.000,00 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως καθορίζεται κατωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ (επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς):
• Έντυπη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.)
• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
• Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, συμβάσεων απασχόλησης
– εργασίας και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης υποβολής πρότασης.
• Ένα CD που θα περιλαμβάνει (σε Word αρχεία) την «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για την παροχή έργου» καθώς και το βιογραφικό σημείωμα.
• Σφραγισμένες συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη και εξέταση όσον αφορά στην ικανότητα μετάφρασης κειμένων από την ελληνική στην αγγλική (βλ. κριτήριο 1). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27/05/2014 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310474563, fax: 2310-474569, e-mail: t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *