Πρόσληψη προπτυχιακών φοιτητών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

imagesΟ Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 69/8/10-4-2014 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, θα προσλάβει Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (πρώην τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Σερρών», Υποέργο 4  με τίτλο «Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ. β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005 και συγκεκριμένα:

Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (πρώην τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων), οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του κτιριακού αποθέματος (ταχύς οπτικός έλεγχος)  της πόλης των Σερρών.

Αριθμός θέσεων: τέσσερεις (4)

Χρονική περίοδος: από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση των ερευνών (έως 31/10/2014).
Αμοιβή:  800 ευρώ (συνολικά και για τις 4 θέσεις)

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (πρώην τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς (κατά προτίμηση με βαθμό από λίαν καλώς και πάνω) στα σχετικά με την έρευνα μαθήματα Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Δομικών Έργων.
3. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εμπειρία συλλογής στοιχείων στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασία ή συμμετοχής τους σε ανάλογο ερευνητικό πρόγραμμα.
4. Να είναι δυνατή η παρουσία τους στην πόλη των Σερρών τις απαιτούμενες ημέρες για την διεξαγωγή των ερευνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), μέσα σε είκοσι έξι (26) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης δηλαδή έως Δευτέρα 5/5/2014 τα παρακάτω :
(α) Αίτηση,
(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο στην πόλη των Σερρών, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου.
(γ) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την πρόσκληση, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής.

Κάθε υποψήφιος, που θα επιλεγεί δεν καθίσταται υπάλληλος του Ιδρύματος. Η αμοιβή, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό (του έργου), τελεί υπό την έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δεν υποχρεούται στην ασφαλιστική κάλυψη, του υποψηφίου που θα επιλεγεί και δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι αυτού, πέραν της καταβολής της αμοιβής, υπό τον όρο της ύπαρξης διαθεσίμου ποσού στο πρόγραμμα. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, πάντοτε «δεδουλευμένα» (ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου) και κατόπιν εντολής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, την οποία θα υλοποιεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από στο τηλέφωνο: 23210- 49239.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού