455 προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 17

 images (3)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τετρακοσίων Πενήντα πέντε (455) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν:

81 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
22 Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
32 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
19 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
10 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
91 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
33 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
30 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
24 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
16 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
1 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
36 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
36 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας
Προηγούμενο άρθρο
87 προσλήψεις στη ΔΕΗ Φλώρινας
Μενού