7 προσλήψεις στην 1η Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Αθήνα

Κοινοποιήστε το άρθρο

assetsΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου 3 «Ανάδειξη Υστερορωμαϊκού τείχους και ευρημάτων περιβάλλοντος χώρου» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 466079 του έργου «Ανάδειξη του αρχοντικού των Μπενιζέλων», το οποίο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
3 ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Πανός 16, 105 55 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.yppo.gr), και στο δικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) δηλαδή από τις 05.05.2014 έως τις 09.05.2014 και έως ώρα 14.00 (κ. Ε. Σκαρμούτσου).

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *