Προσλήψεις 70 Μουσικών στη ΝΕΡΙΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

imagesΣτη σύναψη μίσθωσης έργου με 70 μουσικούς για 150 συναυλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα προτίθεται να προχωρήσει η ΝΕΡΙΤ. Οι προσλήψεις θα γίνουν  υπό την προϋπόθεση έκδοσης της Πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006. 

Οι θέσεις των Μουσικών είναι οι εξής:

 • Φλάουτα: Κορυφαίος, Συγκορυφαίος, Ειδικής κατηγορίας (και πίκολο)
 • Όμποε: Κορυφαίος, Συγκορυφαίος, Ειδικής κατηγορίας (και Αγγλικό κόρνο)
 • Κλαρινέτι: Κορυφαίος, Συγκορυφαίος, Ειδικής κατηγορίας (και μπάσο κλαρινέτο)
 • Φαγκότα: Κορυφαίος, Συγκορυφαίος, Ειδικής κατηγορίας (και κόντρα-φαγκότο)
 • Κόρνα: Κορυφαίος, Συγκορυφαίος (3ο κόρνο), 2 Ειδικής κατηγορίας (2ο και 4ο κόρνο)
 • Τρομπέτες: Κορυφαίος (πίκολο και κορνέτα), συγκορυφαίος (πίκολο και κορνέτα),
 • Ειδικής κατηγορίας (και πίκολο τρομπέτα)
 • Τρομπόνια: Κορυφαίος, συγκορυφαίος, ειδικής κατηγορίας (και μπάσο τρομπόνι)
 • Τούμπα: Συγκορυφαίος
 • Τύμπανα: Κορυφαίος
 • Κρουστά: Συγκορυφαίος (με υποχρέωση και για τύμπανα και mallets), ειδικής
 • κατηγορίας (και mallets)
 • Άρπα: Κορυφαίος
 • Βιολιά πρώτα: 2 Κοντσερτίνα, 2 κορυφαίοι, 2 συγκορυφαίοι, 7 μουσικοί
 • Βιολιά δεύτερα: 1 κορυφαίος, 3 συγκορυφαίοι, 6 μουσικοί
 • Βιόλες: 1 κορυφαίος, 2 συγκορυφαίοι, 5 μουσικοί
 • Βιολοντσέλα: 1 κορυφαίος, 2 συγκορυφαίοι, 4 μουσικοί
 • Κοντραμπάσα: 1 κορυφαίος, 1 συγκορυφαίος, 3 μουσικοί

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου στην ειδικότητα του μουσικού οργάνου, για το οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα ή πτυχίο της ίδιας ειδικότητας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ, και
2. Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών μουσικού σε Συμφωνική Ορχήστρα Ηχογραφήσεων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν αμφότερα τα τυπικά προσόντα. Δικαιούνται όμως να υποβάλουν υποψηφιότητα και υποψήφιοι που δεν διαθέτουν την ελάχιστη εμπειρία δύο ετών σε Συμφωνική ρχήστρα Ηχογραφήσεων. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους που διαθέτουν και τα δύο τυπικά προσόντα, η Εταιρεία θα επιλέξει υποψηφίους για την κάλυψη των κενών θέσεων μεταξύ εκείνων που δεν διαθέτουν την ανωτέρω περιγραφόμενη διετή εμπειρία, διαθέτουν όμως το πρώτο τυπικό προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικά και μέχρι την 12η Μαΐου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με την αποστολή φακέλου, υπ’ όψιν του Συντονιστή Μουσικών Συνόλων (Λεωφόρος Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή), με τα εξής έγγραφα:

 • α) τo έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της ΝΕΡΙΤ www.nerit.gr , συμπληρωμένο ως προς όλα τα στοιχεία του,
 • β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής με το εξής περιεχόμενο «δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι κάτοχος των εξής τίτλων σπουδών … και έχω επαγγελματική εμπειρία …………… (…..) μηνών σε Συμφωνική Ορχήστρα Ηχογραφήσεων» (σημειώστε σε ποιαν ορχήστρα),
 • γ) αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών, και
 • δ) βεβαίωση προϋπηρεσίας ή/και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία (η βεβα’ιωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί από τους επιτυχόντες το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2014).

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.

Για την επιλογή των υποψηφίων με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου για τις παραστάσεις της Συμφωνικής Ορχήστρας Ηχογραφήσεων της ΝΕΡΙΤ, θα διενεργηθεί ακρόαση εκείνων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής στις 27-31 Μαΐου 2014. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λάβουν μέρος στην ακρόαση. Το πρόγραμμα των ακροάσεων θα αναρτηθεί εγκαίρως στον ιστότοπο της ΝΕΡΙΤ www.nerit.gr.

Η ακρόαση θα διενεργηθεί από Πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή που θα αποτελείται από έγκριτους Διευθυντές Ορχήστρας ή/και Συνθέτες. Στην Επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά ο Συντονιστής των Μουσικών Συνόλων, εκτελών και χρέη Γραμματέως της, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί πλήρη πρακτικά. Ύστερα από την ακρόαση όλων των υποψηφίων που διαθέτουν αμφότερα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, τα μέλη της Επιτροπής θα εκφέρουν τη γνώμη τους χωριστά για κάθε υποψήφιο με φανερή γραπτή βαθμολογία σε κλίμακα από 1 (ένα) έως 10 (δέκα).

Η Εξεταστική Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους επιτυχόντες και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΝΕΡΙΤ.

Η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

ΒΙΟΛΙΑ ΕΞΑΡΧΩΝ
Α) Ένα από τα κοντσέρτα BRAHMS, SIBELIUS, TCHAIKOVSKY, MENDELSOHN, 1ο μέρος με καντέντσα
Β) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα)
Γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ – ΣΥΓΚΟΡΥΦΑΙΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Α) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), με καντέντσες
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΒΙΟΛΕΣ
Α) ) Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, με καντέντσες
B) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
Α) DVORAK: κοντσέρτο σε σι ελάσσονα, το 1ο μέρος
Β) HAYDN: κοντσέρτο σε ρε μείζονα με καντέντσες
Γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΣΥΓΚΟΡΥΦΑΙΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Α) HAYDN: κοντσέρτο σε ντο μείζονα με καντέντσες
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ
Α) Ένα από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTESINI
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΦΛΑΟΥΤΑ
Α) MOZART: Κοντσέρτο σε ρε μείζονα ή σε σολ μείζονα με καντέντσες
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista
Δ) Για πίκκολο: ότι ισχύει στο Α, Β και Γ και επιπλέον αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα για πίκκολο

ΟΜΠΟΕ
Α) MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μείζονα με καντέντσα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista
Δ) Αγγλικό κόρνο: ότι ισχύει στο Α, Β και Γ και επιπλέον αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα για αγγλικό κόρνο

ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ
Α) MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζονα με καντέντσα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista
Δ) Κλαρινέτο μπάσο: ότι ισχύει στο Β και Γ και επιπλέον MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζονα με καντέντσα (εκτέλεση με κλαρινέτο μπάσο)

ΦΑΓΚΟΤΑ
Α) MOZART: Κοντσέρτο KV91 με καντέντσα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista
Δ) Κόντρα φαγκότο: ότι ισχύει στο Α, Β, και Γ και επιπλέον αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα για κόντρα φαγκότο

ΚΟΡΝΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ και Συγκορυφαίος
Α) STRAUSS: κοντσέρτο αρ.1 ή αρ.2 ολόκληρο με καντέντσα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Ειδικής κατηγορίας
Α) MOZART: Κοντσέρτο αρ.3 το πρώτο μέρος με καντέντσα και το δεύτερο μέρος
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
Α) HAYDN: Κοντσέρτο σε μι ύφεση, ολόκληρο
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΣΥΓΚΟΡΥΦΑΙΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Α) NERUDA: Κοντσέρτο σε μι ύφεση 1ο και 2ο μέρος
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ – ΣΥΓΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
Α) DAVID: Κοντσέρτο σε μι ύφεση μείζονα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΜΠΑΣΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ
Α) Κοντσερτίνο σε φα μείζονα του Sachse
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

ΤΟΥΜΠΑ
Α) VAUGHAN-WILLIAMS: Κοντσέρτο για τούμπα
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΤΥΜΠΑΝΑ-ΚΡΟΥΣΤΑ
Α) Ένα έργο για τύμπανα επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1.30΄ περίπου ή ένα έργο για κρουστά επιλογής του υποψηφίου ίδιας διάρκειας
Β) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Γ) Prima Vista

ΑΡΠΑ
Α) DITTERSDORF: Κοντσέρτο για άρπα σε λα μείζονα ολόκληρο
Β) HANDEL: Κοντσέρτο για άρπα έργο 4 αρ.6 το 1ο μέρος
Γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
Δ) Prima Vista

Τα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα θα διατίθενται από την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 στον ιστότοπο της ΝΕΡΙΤ www.nerit.gr . Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sintonistisms@nerit.gr.

Πηγή: diorismos.gr, nerit.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενιαίος τρόπος πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Σπύρου Χαροκόπου
Μενού