47 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 212

αρχείο λήψης (28)Το Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους ν” απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών των Νομών Δράμας, Ξάνθης και Έβρου, να υποβάλουν αίτηση  κατά τα παρακάτω:

Νομός Δράμας

1.         Τρεις (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2.         Πέντε (5) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3.         Τρεις (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Νομός Ξάνθης

1.         Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2.         Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3.         Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Νομός Έβρου

1.         Εννέα (9) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2.         Εννέα (9) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3.         Εννέα (9) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης (5) διάρκειας και με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών – έκτακτων αποδοχών), κάθε ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για απασχόληση είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου όπως αυτό ισχύει για τους υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ειδικά για το Ιατρικό προσωπικό, θα προτιμηθούν οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Δερματολογίας. Το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό θα παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους μετανάστες που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν. Το προσωπικό θα εργάζεται με κυκλικό 24ωρο ωράριο.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό)
Β. Εντοπιότητα, σε ποσοστό 20%
Γ. Συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις 15%
Δ. Συνέντευξη 25%

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα:

Α) Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας (βλ. παράρτημα)
Β) Τίτλους σπουδών Γ) Βιογραφικό σημείωμα
Δ) Αντίγραφο της ταυτότητας τους.
Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται
Στ) Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς)
Ζ) Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (μόνο για Ιατρούς)
Η) Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά:

Α) Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο (μετανάστες, trafficking, δημόσια υγεία κλπ)
Β) Αποδεικτικά συμμετοχής σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις του τομέα υγείας

Όλα τα ζητούμενα έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες γίνονται δεκτά μόνο με ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Όλα τα ζητούμενα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς ή αλλοδαπές αρχές γίνονται δεκτά με ευκρινή αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Πέραν των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, η αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν θετικά.

Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει μοριοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή ή courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά, στον οποίο θα αναγράφεται εμφανώς ο τίτλος της πρόσκλησης, ονοματεπώνυμο υποψηφίου και επιθυμητή θέση, στη Γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι) με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ » με κεφαλαία γράμματα.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 16/5/2014 και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά ή με courier, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στα τηλ. 210 5212829, 210 5212830, 210 5212831 και 210 5212894, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης
Προηγούμενο άρθρο
4 συμβάσεις έργου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Μενού