Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑθηνώνΤο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Kαταστροφών – “BEYOND”» – Ref: 316210 – BEYOND EC project (FP7-REGPOT-2012-13), σύμφωνα με την πρόσκληση SEVENTHFRAMEWORK PROGRAMME – Coordination and Support Actions και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Α.Α. στη συνεδρίαση 1083/13.03.2014 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Περιγραφή θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ειδικού σε θέματα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Συστημάτων (Κωδικός θέσης: BEYOND.1.IT).

Απαιτούμενα προσόντα

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους τομείς της Πληροφορικής ή της Γεωπληροφορικής, κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης, με ελάχιστη απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία: α) στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη προϊόντων Γεωπληροφορικής, β) στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών διάχυσης προϊόντων τηλεπισκόπισης και γεωχωρικών πληροφοριών (Web GIS Systems), γ) στη διαχείριση βάσεων δεδομένων και δ) σε θέματα remote sensing και GIS.

Θα εκτιμηθεί θετικά η καλή γνώση:

1. Στη χρήση και τον προγραμματισμό εφαρμογών διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και εικόνων τηλεπισκόπησης (α) ανοιχτού κώδικα (PostgreSQL – PostGIS DBMS, GDAL, Quantum GIS, OpenLayers) ή (β) και των αντίστοιχων εμπορικών πακέτων (ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI).

2. Γλωσσών προγραμματισμού, πχ Python , SQL , C, C++ , PHP, JavaScript, Html, Matlab, Java.

Η σύμβαση θα είναι προβλεπόμενης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Οι αποδοχές θα κυμαίνονται αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με αναγραφή του κωδικού θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

2. Αναλυτικό βιογραφικό μέχρι δέκα (10) σελίδες.

3. Κατάλογος με ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο (2) προσώπων (επιστημόνων συναφούς πεδίου και/ή επαγγελματιών συναφούς χώρου).

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Δρα Χαράλαμπο Κοντοέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr, με αντίγραφο στον κ. Θεμιστοκλή Χαιρεκάκη (therekak@noa.gr) και στην κα Γεωργία Διακογιάννη (gdiakogianni@noa.gr), μέχρι την 20.05.2014

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΑΑ, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Δρα Χαράλαμπο Κοντοέ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontoes@noa.gr ή στα τηλέφωνα 210 8109113 και 210 8109108.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ελλάδα – Αυστραλία : Περισσότερες απο 500 χορηγήσεις βίζας σε νέους από 18-30 ετών
Προηγούμενο άρθρο
Κάντε την αίτησή σας για το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
Μενού