33 θέσεις εργασίας στο δήμο Χαλανδρίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (6)Ο δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από 16/6/14 – 1/8/14 για την υλοποίηση του προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική  απασχόληση» για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά αριθµό και ειδικότητα:
1. ∆έκα (10) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2. Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Εικαστικών
3. Εννέα (9 ) θέσεις ΠΕ Θεατρικών Σπουδών
4. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
  • Τίτλο σπουδών
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα .
  • ∆) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου
  • Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εµπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ιδ. ∆ικαίου προσωπικού, (τηλ. 2132023865 ,862,870).
Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει τρεις (3) ηµέρες , από την επόµενη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στον ηµερήσιο τύπο.

Όλη η ανακοίνωση του δήμου εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *