5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 15

αρχείο λήψης (6)Ο Δήμος Κέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέας, Τ.Κ 840-02 Ιουλίδα Κέας απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Μυκωνιάτη Σωτηρία (τηλ. επικοινωνίας: 2288360019).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εσπερίδα με θέμα «Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα» από το Mediterranean College
Προηγούμενο άρθρο
Ενταξη 3.000 γιατρών στο δίκτυο του ΕΟΠΥΥ
Μενού