9 θέσεις εργασίας στην ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

αρχείο λήψης (7)Η  ΛΖ΄ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Κωδ.  θέσης                                           Τόπος απασχόλησης                                                                         Ειδικότητα                         Διάρ. σύμβασης          Αρ. ατόμων
101               ΛΖ΄ ΕΠΚΑ   Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος  Αρχαίας Νεμέας             ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων                4 μήνες                           2
102               ΛΖ΄ ΕΠΚΑ  Μουσείο &  Αρχαιολογικός Χώρος  Αρχαίας Σικυώνας        ΔΕ Ημερήσιων  Φυλάκων               4 μήνες                          2
103               ΛΖ΄ ΕΠΚΑ Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Φενεού                ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων               4 μήνες                          2
104              ΛΖ΄ ΕΠΚΑ Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Νεμέας                 ΔΕ Νυχτοφυλάκων                          4 μήνες                           1
105              ΛΖ΄ ΕΠΚΑ Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Σικυώνας            ΔΕ Νυχτοφυλάκων                           4 μήνες                           1
106              ΛΖ΄ ΕΠΚΑ Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμίων                                 ΥΕ Καθαριστών/στριών                 4 μήνες                           1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007- ΚΟΡΙΝΘΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 27410-32650 και 27410-32630).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ->Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

Όλη η ανακοίνωση της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτήτων εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Παιανίας
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν Σεμινάρια Πληροφορικής από τον όμιλο ΞΥΝΗ
Μενού