25 γυμναστές στο Δήμο Γαλατσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

αρχείο λήψης (1)Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του για τις εξής ειδικότητες:

  • 25 Γυμναστές

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη την επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις γυμναστών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2. Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας , οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού