4 θέσεις λογιστών στο ΝΠΔΔ Οργανισμό Κωπαίδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

αρχείο λήψηςΠρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης απασχόλησης στον Οργανισμό Κωπαίδας Ν.Π.Δ.Δ.Οι θέσεις είναι:

  • ΠΕ η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ 4

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Να έχουν πτυχίο Π.Ε. Οικονομικής Σχολής ή πτυχίο Τ.Ε. επίσης οικονομικών.

Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω (παρ. 6, άρθρο 21 Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρου 10 του Ν.3051/2002).

3.  Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

4.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Αλίαρτος Βοιωτίας και ειδικότερα στο Γραφείο Γραμματείας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σχετικής εφημερίδας ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού