80 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

121-300x225Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ογδόντα (80) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

  • 53 Εργάτες/τριες Καθαριότητας Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων Κατηγορίας ΥΕ
  • 20 Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Κατηγορίας ΔΕ
  • 2 Χειριστές Γκρέϊντερ Κατηγορίας ΔΕ
  • 3  Χειριστές Εκσκαφέα- Φορτωτή Κατηγορίας ΔΕ
  • 2 Χειριστές-Οδηγοί Γεωργικού Ελκυστήρα Κατηγορίας ΔΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνουν ότι: «πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν..3584/2007».

3. Τα κατά ειδικότητα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, ερασιτεχνική άδεια οδήγησης, επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος).

4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του δημόσιου τομέα (για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την Δευτέρα 19.5.2014 έως και την Παρασκευή 23.5.2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Μισοκοίλη Σοφίας, (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θερινό σχολείο «Advanced Technologies in Product Design, Engineering and Manufacturing»
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Sagiakos
Μενού