Πρόσθετες αρμοδιότητες στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

αρχείο λήψης (2)Πρόσθετες αρμοδιότητες δίνει στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. ΤΑ ΓΕΦ  λειτουργούν εκτός εφοριών στις έδρες ή περιοχές Δήμων και εξυπηρετούν  τις ανάγκες τοπικών κοινωνιών.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη στις αρμοδιότητες των ΓΕΦ περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Παραλαβή αιτήσεων και δηλώσεων και αποστολή  τους στην ΔΟΥ.
 • Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την ΔΟΥ.
 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών),  σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή  ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής,  λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.
 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.
 • Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση  χειρόγραφης υποβολής.
 • Χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται  ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis.
 • Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013  και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή.
 • Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την  ηλεκτρονική, όσο και για την χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την συγκέντρωση και προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων.
 • Παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά  παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο  ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης, με την καταγραφή επ’ αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών  μετά από την επιστροφή τους από την εφορία.
 • Παραλαβή αιτήσεων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση των πιστοποιητικών (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, κ.α.).
 • Παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η ΔΟΥ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  καθώς και της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για την μεταβίβαση ακινήτων.
 • Παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης τελών ή ειδικών φόρων ή  άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η ΔΟΥ με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώριση  στις εφαρμογές του Νέου TAXIS.
 • Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην ΔΟΥ προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά η  αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
 • Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 • Χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
 • Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 • Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μονό για τα έσοδα  των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε  πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
 • Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ.
 • Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής  ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και  διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων  και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών  βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Επανεκτύπωση των βεβαιώσεων: Απόδοσης Α.Φ.Μ./ μεταβολής Ατομικών Στοιχείων ηθικού προσώπου και  έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, φυσικών  και μη φυσικών Προσώπων.
 • Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, περί της οικονομικής  δραστηριότητας του φορολογουμένου για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος.
 • Χορήγηση κλειδάριθμων.
 • Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)?θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο  Διακινητών πετρελαίου θέρμανσης.
 • Παραλαβή και καταχώριση της αίτησης των αγροτών στο Μητρώο Taxis, για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων Μητρώου με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση  δικαιολογητικά και διαβίβαση αυτών στην ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου, δηλώσεων μητρώου, καθώς και Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς (κατά περίπτωση).

Τέλος, στις αρμοδιότητες του τμήματος δικαστικού και  νομικής υποστήριξης των ΓΕΦ περιλαμβάνονται η παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων απαλλαγής από τόκους και πρόστιμα, άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων, εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών, δήλωσης συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων, υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των  προϊσταμένων ΔΟΥ για  ακάλυπτες επιταγές, ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, ρύθμισης χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής  ή εξυγίανσης, τη διαβίβαση αιτημάτων συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη το, αλλά και συναίνεσης του Δημοσίου σε ανάκληση πτώχευσης οφειλέτη του.

Πηγή: tovima.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Φθηνές διακοπές και σε 180.000 δικαιούχους του ΟΓΑ
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ
Μενού