28 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (23)Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά αριθμό ατόμων, κατά κατηγορία, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ για 12 μήνες (ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • 13 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ για 12 μήνες (ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • 1 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ για 12 μήνες – (ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) (ΚΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ)
  • 1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ για 12 μήνες (ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) (ΚΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ)
  • 1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για 12 μήνες (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
  • 1 ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ για 12 μήνες (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
  • 1 ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για 12 μήνες (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
  • 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για 12 μήνες (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
  • 6 ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ για 12 μήνες (ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)

Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:

1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ

2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου και η προϋπηρεσία στο Δημόσιο αποδεικνύεται με Βεβαίωση του Φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος).

3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) Ταυτότητα Ομογενούς ( για τους Έλληνες ομογενείς) Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)

4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :

– ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

– ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

– ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών.

9. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο πρόσφατης έκδοσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 7ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Τ.Κ. 54500 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου στην ίδια διεύθυνση.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 7ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Τ.Κ. 54500 Θεσσαλονίκη,, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερης της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο γραφείο Διοικητικής Διεύθυνσης τηλέφωνο 2313320022 (κο Στέργιο Ρέκκα) & 2313320023 (κα Ελπίδα Γκέτσου).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων

α) γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

β) στις ιστοσελίδες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

– Παράρτημα Θ.Χ.Π. Θεσσαλονίκης «ο Αγ. Παντελεήμων» www . agios – panteleimonas .gr

– Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης www . kepep @ otenet .gr

– Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών www . kaameaser .gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Για την συμπλήρωση της αίτηση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *