27 προσλήψεις στη Λάρισα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 15

images (26)Η  ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Οι θέσεις είναι:

  • 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 5 Ε Συντηρητές
  • 20 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας-Μεζούρλο Τ.Θ. 1126, Λάρισα, υπόψιν Γραμματείας κ. Γαρόφλο Απόστολο (τηλ. επικοινωνίας: 2413 508207 – 2413508200) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27-05- 2014 έως 02-06-2014).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στον Μαρινόπουλο
Προηγούμενο άρθρο
Ημέρες Καριέρας στη Θεσσαλονίκη.Δηλώστε συμμετοχή ως τις 28/5
Μενού