3 θέσεις εργασίας στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

images-85Πρόσληψη του αναφερόμενου στον κατωτέρω Πίνακα προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου του ΕΣΠΑ «Συντήρηση Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας- ΄Δ φάση» για χρονικό διάστημα 12 μηνών  ως εξής:

  • 3 ΥΕ Ειδικευμένων εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12, τ.κ 41223- Λάρισα (τηλ. επικοινωνίας: 2410 250232) εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και της Προϊστάμενης αρχής της ΔΙΠΚΑ (από 28/05/2014 έως 11/06/2014 κατά τις ώρες 9:00 έως 12:00).

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Φιλόλογοι, ιστορικοί και αρχαιολόγοι ως αξιολογητές για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής
Προηγούμενο άρθρο
Προσλήψεις 6 πτυχιούχων θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ
Μενού