18 προσλήψεις στο δήμο Πεντέλης Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

odokatharistes_1Ο ∆ήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια

  • 3 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτωνέργου (Εκσκαφέα – φορτωτή) (Οµάδα Β΄ τάξη Γ΄)
  • 14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση , είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαµβόκη Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού