20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

images (24)Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2014 ως εξής:

  • 20 ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ.8 του υπαλληλικού κώδικα ( δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού (3ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 30/04/2014 και τελειώνει την Πέμπτη 05/06/2014.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από τη Δι@υγεια εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού