20 θέσεις εργασίας στο ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

workers-300x300Ο ∆ήµος Μαντουδίου –  Λίµνης – Αγίας Άννας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, που εδρεύει στη Λίµνη Εύβοιας  και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι θέσεις αφορούν:

  • 101 ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας  ∆Ε29 Οδηγών αυτοκινήτων (απορριµµατοφόρων χωρίς κάρτα  ψηφιακού ταχογράφου) 8 µήνες 3
  • 102 ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων) 8 µήνες 8
  • 103 ∆ήµος Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας (καθαρίστριες) 8 µήνες 6
  • 104 ∆ήµος Μαντουδίου –Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (γκρέιντερ) (οµάδας Ζ΄ τάξης Γ΄) 8 µήνες 1
  • 105 ∆ήµος Μαντουδίου –Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (σαρώθρου) (οµάδας Ι΄ τάξης ∆΄) 8 µήνες 1
  • 106 ∆ήµος Μαντουδίου –Λίµνης – Αγίας Άννας Λίµνη Εύβοιας ∆Ε28 Χειριστών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) (οµάδας Β΄ τάξης ∆΄) 8 µήνες 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Τ.Κ. 34005 ΛΙΜΝΗ, υπόψιν κας Χατζή Ευθυµίας (τηλ. επικοινωνίας: 2227-3-20013).

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
11 άτομα στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (9Η Ε.Β.Α.)
Προηγούμενο άρθρο
Τεχνικοί συντήρησης αρχαιοτήτων στην 6η ΕΒΑ
Μενού