4 θέσεις εργασίας στο δήμο Παιονίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 110

αρχείο λήψης (7)Ο δήμος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τεσσάρων  (4) ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την Πυροπροστασία του Δήμου Παιονίας.

Αναλυτικά :
Α/Α                          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ           ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ          ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1                  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ                           2                                         2 μήνες
2                 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ                 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ                      2                                         2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
3. Να είναι κάτοικοι του Νομού Κιλκίς.
4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας από 31/5/2014 έως και 6/6/2014 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Δ. Δίπλωμα ελκυστήρα όπου απαιτείται.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί στον Δήμο Παιονίας ή σε δημόσιο φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2194/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 προσλήψεις στην 2η ΕΒΑ
Προηγούμενο άρθρο
13 προσλήψεις στο Δήμο Κισάμου
Μενού