13 προσλήψεις στο Δήμο Κισάμου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

images (9)Ο Δήμαρχος Κισάμου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων κλάδου ΔΕ με γνώση Αγγλικών για την είσπραξη του τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου καθώς και δέκα (10) εργατών καθαριότητας Κλάδου ΥΕ για την καθαριότητα των ανωτέρω έργων, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία του Μπάλου.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
2.- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003)
3.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8,9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/97.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, προσκομίζοντας:
α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας,

β) πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

γ) φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού,

δ) απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται),

ε) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι: i) κατέχουν τα γενικά προσόντα που προβλέπονται για διορισμό μονίμων υπαλλήλων των ΟΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», ii) ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη), iii) τα αντίγραφα που επισυνάπτουν με την αίτηση, αποτελούν γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν στα χέρια τους.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 θέσεις εργασίας στο δήμο Παιονίας
Προηγούμενο άρθρο
11 άτομα στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (9Η Ε.Β.Α.)
Μενού