Προσλήψεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης 2014

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (4)Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε η ανακατάταξη-επανακατάταξη 25 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης για τις Ειδικές Δυνάμεις του ΣΞ.

Οι ενδιαφερόμενοι και διαθέτοντες τα απαιτούμενα προσόντα οπλίτες ή έφεδροι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως την 27 Ιουνίου 2014 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω :

(1) Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικώς από 27 Ιουλ 14 έως 27 Σεπ 14.

(2) Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη ΔΣΛ/ΓΕΣ, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Επι-πλέον, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, η 1η-2α ΜΑΛ και η ΣΧΑΛ την 30 Ιουν 2014 να υποβάλουν με τηλεομοιοτυπία στο ΓΕΣ/ΔΣΛ τη συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά. (αριθμ. FAX 2106552163).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά , οι Σ.Υ. και οι Μονάδες (εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιμένουν) να τα παραλαμβάνουν και να τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/ΔΣΛ αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αιτήσεως για το εν γνώσει των ενδιαφερομένων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι έφεδροι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ. 2γ του (ε) σχετικού και προκειμένου να εξετασθεί η σωματική τους ικανότητα, θα παραπεμφθούν άμεσα στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων , κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου που θα λάβουν από το ΔΣΛ/ΓΕΣ.

Κριτήρια επιλογής όπως αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν μετά την 27 Ιουν 2014 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΕΔ να συγκροτηθούν επιτροπές για τη μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ βάσει κριτηρίων. Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών το ΓΕΣ/ΔΕΔ συντάσσει τους πίνακες μοριοδότησης και τους διαβιβάζει στο ΓΕΣ/ΔΣΛ, το οποίο ενεργεί για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη των επιτυχόντων και καθορίζεται η διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ο.Β.Α. (ΕΔ)

1. Οι οπλίτες ή έφεδροι να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρευτικά

2. Για τους εφέδρους να μην έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1-1-1990 και μεταγενέστερα), κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

4. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

5. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

6. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

7. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για ο- ποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

9. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

10. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

11. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

12. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

13. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο.Β.Α. (ΕΔ)

Για τους ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιμασιών, όπως παρακάτω:

α. Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για 10΄΄ μικρότερο χρόνο από τα 17΄55΄΄ [π.χ. για χρόνο 16΄42΄΄ έχουμε 17΄55΄΄-16΄42΄΄=70΄΄ (το 73΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10=70 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17΄55΄΄.

β. Κάμψεις: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20 Χ 10 =200 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2΄.

γ. Κοιλιακοί: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40 Χ 10=400 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2΄.

δ. Έλξεις: Αριθμός πέραν των 6 Χ 20 (πχ 10-6= 4 Χ 20 = 80 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις.

Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ). Οι υποψήφιοι οπλίτες ενημερώνονται για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών με μέριμνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, ενώ οι έφεδροι είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, για να λάβουν γνώση των ημερομηνιών διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμάται ο νεότερος βάσει ακριβούς ημερομηνίας γεννήσεως.

Ολόκληρη η προκήρυξη με ΑΔΑ: ΒΙΥΚ6-ΞΥ7 εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *